Onthulling gedenkteken Piet Drenth 

Op zondag 7 juli werd in het Schutterspark het gedenkteken onthuld nabij de trappen voor ons erelid Piet Drenth. Piet heeft jarenlang gestreden voor het opknappen van de trappen. Daarnaast was hij ook erg betrokken bij zijn wijk Schuttersveld en heeft hij veel voor de wijk en onze gemeente betekend. 
Met dank aan Foto's Brunssum voor alle inzet om dit ook mede mogelijk te maken. 

Notitie “Richtlijnen voor insprekers, maatschappelijke relevantie” 

In het reglement van orde voor de raad 2023 Spreekrecht burgers art. 17 lid 2 staat:

“Na de opening van de raadsvergadering kunnen burgers van Brunssum en daarbuiten gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over maatschappelijk relevante onderwerpen en de agendapunten die in de raadsvergadering aan de orde zijn;”

Bij het vaststellen van het nieuwe reglement is gevraagd om het begrip “maatschappelijk relevante onderwerpen” nader uit te werken.

Voor gemeenten kunnen maatschappelijk relevante onderwerpen specifiek gericht zijn op lokale uitdagingen en behoeften. Hier zijn enkele voorbeelden van maatschappelijk relevante onderwerpen voor gemeenten:

1.

Lokale duurzaamheid: Initiatieven voor het verminderen van de CO2-uitstoot, bevorderen van groene energie, en het creëren van duurzame gemeenschappen.

 

2.

Sociale inclusie: Bevorderen van inclusieve gemeenschappen waarin alle burgers, inclusief kwetsbare groepen, gelijke kansen hebben.

3.

Lokale economische ontwikkeling: Stimuleren van werkgelegenheid, ondersteunen van lokale bedrijven en het bevorderen van economische groei.

4.

Woonbeleid: Betaalbare huisvesting, bestrijding van dakloosheid en het creëren van diverse woonomgevingen.

5.

Jeugdbeleid: Investeren in onderwijs, recreatieve activiteiten, en veilige ruimtes voor jongeren om hun ontwikkeling te ondersteunen.

6.

Gezondheidsbeleid: Bevorderen van gezondheid en welzijn, ondersteunen van gezondheidszorgfaciliteiten en het aanpakken van lokale gezondheidsproblemen.

7.

Cultuur en recreatie: Ondersteunen van culturele evenementen, bibliotheekvoorzieningen, parken en recreatiegebieden.

8.

Digitale inclusie: Zorgen voor toegang tot digitale middelen en het bevorderen van digitale geletterdheid om de digitale kloof te verkleinen.

9.

Veiligheid en criminaliteitspreventie: Samenwerken met gemeenschappen om veiligheid te waarborgen, criminaliteit te voorkomen en de lokale politie te ondersteunen.

10.

Lokale participatie: Betrekken van burgers bij besluitvorming, het stimuleren van lokale betrokkenheid en het creëren van mechanismen voor feedback.

Het identificeren en aanpakken van deze lokale maatschappelijk relevante onderwerpen kan helpen bij het ontwikkelen van effectief beleid en het versterken van de lokale samenleving. Het betrekken van burgers, belanghebbenden en lokale organisaties is cruciaal bij het bepalen welke kwesties prioriteit moeten krijgen.

Omdat de mogelijkheid tot inspreken verruimd wordt, zullen er ook duidelijkere kaders moeten komen voor wanneer niet ingesproken kan worden:

Art. 17 lid 3 van het RvO stelt dat het woord niet gevoerd kan worden:

a. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

b. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

c. Wettelijk geschil over geagendeerd onderwerp;

Over het algemeen zijn er echter daarnaast enkele onderwerpen waarover doorgaans niet kan worden ingesproken tijdens een raadsvergadering:

1.

Individuele zaken: Raadsvergaderingen richten zich vaak op beleidskwesties en algemene aangelegenheden die de gehele gemeenschap aangaan. Individuele zaken, zoals persoonlijke geschillen, worden doorgaans niet behandeld tijdens inspraakmomenten.

2.

Lopende gerechtelijke procedures: Onderwerpen die onderhevig zijn aan lopende gerechtelijke procedures worden mogelijk niet besproken om de rechtspraak niet te beïnvloeden. Het is gebruikelijk om te wachten op de uitkomst van juridische processen voordat een zaak wordt besproken in een openbare vergadering.

3.

Persoonlijke aanvallen: In veel gemeenten worden insprekers gevraagd om beleefd en respectvol te zijn. Het is meestal niet toegestaan om persoonlijke aanvallen te uiten op individuen, raadsleden, ambtenaren of anderen tijdens de inspraak.

4.

Commerciële promotie: Inspraak is meestal gericht op het delen van meningen en standpunten over gemeentelijke aangelegenheden. Het is over het algemeen niet bedoeld als een platform voor commerciële promotie of reclame.

5.

Onderwerpen buiten de bevoegdheid van de gemeente: Sommige onderwerpen vallen mogelijk buiten de bevoegdheid van de gemeente en kunnen beter worden besproken op een ander bestuursniveau. Inspraakmomenten zijn vaak gericht op zaken waar de gemeenteraad directe invloed op heeft.

Vragen aan het Presidium:

-

Kan het Presidium deze kaders dan wel uitgangspunten met betrekking tot maatschappelijke relevantie onderschrijven?

-

Zijn ze limitatief of niet? Zo niet, hoe wordt of wie besluit dan uiteindelijk over het al dan niet toelaten van een inspreker?

-

Is het voldoende dat deze notitie als toelichting op art. 17 van het RvO dient, of wil de gemeenteraad deze notitie formeel laten vaststellen?

Opening vernieuwde promenade Schutterspark

14 april was de opening van de promenade in het Schutterspark. Onze partij was uiteraard ook aanwezig ben bezocht ook de gedupeerde ondernemer van de mini-haven, die eerder deze maand door brandstichting zijn bedrijfsgebouw verloor. Teken petitie Piet Drenth trappen

Foto's Brunssum kwam met het voorstel om de trap in het Schutterspark naar onze Piet Drenth te benoemen, dat hebben we gelijk omarmd en aan het college gevraagd medewerking te verlenen.
Het college heeft het voorstel afgewezen. Als reden is het gezwam over navigatie en een verwijzing naar objectieve criteria die niemand kent en ook niet geleverd worden. Een totaal gebrek aan inleving. Daarop is er een petitie gestart.
Klik op de link hieronder om de petitie te tekenen.

https://petities.nl/petitions/piet-drenth-trappen?locale=nl Tijdelijk noodfonds energie is open

 

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opnieuw geopend. Ook in 2024 helpt het fonds huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening.

In vergelijking met 2023 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp:

Mensen met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. In 2023 was dit 10%.

Voor mensen met een laag middeninkomen (tot 200% sociaal minimum) ligt deze grens op 10% van het inkomen, in plaats van 13% vorig jaar. 

Wie komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun wordt er komend jaar gekeken naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
  • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen.
  • Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.
  • Een huishouden kan een bijdrage aanvragen voor de daaropvolgende 6 maanden.
  • De exacte voorwaarden vindt u op de website van het Noodfonds, www.noodfondsenergie.nl.

Aanvragen

Het Noodfonds is op 22 januari 2024 geopend. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024 via de website van het Noodfonds:www.noodfondsenergie.nl Initiatief Piet Drenth trappen afgewezen

Foto's Brunssum kwam met het voorstel om de trap in het Schutterspark naar onze Piet Drenth te benoemen, dat hebben we gelijk omarmd en aan het college gevraagd medewerking te verlenen.
Het college heeft het voorstel afgewezen. Als reden is het gezwam over navigatie en een verwijzing naar objectieve criteria die niemand kent en ook niet geleverd worden. Een totaal gebrek aan inleving. U kunt het officiële antwoord hier lezen.  

Math Houben geïnstalleerd als raadslid

Math Houben is dinsdagavond 30 januari geïnstalleerd als raadslid in onze gemeente.

De voormalig wethouder neemt de plaats in van het in november overleden raadslid Piet Drenth. Wij wensen onze Math veel succes!

Kom op Kerst

 

In de gemeente Brunssum doet iedereen mee: óók met Kerst! Misschien wel voorál met Kerst, een periode die voor iedereen warm en gezellig zou moeten zijn. Die voor iedereen zou moeten draaien om samen zijn.

Daarom was er ook dit jaar weer het initiatief Kom op de Kerst. Met vrijwilligers die de feestdagen en de Brunssumers een warm hart toedragen.

De deelnemers genoten samen van een Kerstdiner op vier locaties in Brunssum. 
Van onze partij Lijst Brunssum Lokaal waren Stefanie Offermans en Sylvia Hallingse ook actief als vrijwilliger!

Vlaaien bakken!

Wilt u tijdens de feest dagen zelf graag in de keuken staan om een heerlijke vlaai te bakken?

Wij hebben hieronder een document met een aantal lekkere vlaairecepten, waaronder puddingvlaai en linzenvlaai.
Laat het u smaken!

Klik hier voor de recepten

Stefanie Offermans versterkt de fractie

Stefanie Offermans heeft per direct het PAK verruild voor Lijst Brunssum Lokaal.
Ze kon zich niet langer vinden in het handelen van de coalitie en het PAK en dat is niet vreemd als je ziet welke soap deze partij uithaalt als het gaat om de opvolging van onze Piet.  

Al direct toen een groot deel van het PAK zich afscheidde en zich verenigde in Lijst Brunssum Lokaal, overwoog Stefanie ook over te stappen. Een overstap die daarna 1,5 jaar lang in de lucht is blijven hangen. Stefanie stelt zichzelf voor!


Mijn naam is Stefanie Offermans, 42 jaar, opgegroeid in Brunssum Noord, zeer sportief , dieren- en natuurliefhebber, en door de protesten tegen de aanleg van de Buitenring de politiek ingerold. Ondertussen alweer ruim 10 jaar actief in de Brunssumse politiek ; eerst als commissielid en daarna raadslid bij BBB/Lijst Palmen. Daar zag ik echter geen toekomst meer voor mezelf en aangezien de raakvlakken met Partij voor de Dieren (de partij die ik landelijk steun) zag ik meer overeenkomsten met het PAK. 

Niet wetende dat deze partij vrij kort na de verkiezingen in maart 2022 uit elkaar zou vallen. Een bittere pil... Daarna heb ik anderhalf jaar "gestruggeld" met mijn geweten, en uiteindelijk 4 december de knoop doorgehakt en overgestapt naar LBL.

 

Ik ben blij dat ik nu -eindelijk- deze stap heb gezet,  wat ik bij nader inzien al veel eerder had moeten doen. Beter laat dan niet zullen we maar zeggen... 

 

Mijn aandachtspunten zijn (en blijven) de toekomst van de AWACS basis, de ontwikkelingen in het Schutters- en Vijverpark, ontwikkelingen (rondom) Brunssum centrum en verder alle bestuurlijke ontwikkelingen binnen het gemeentehuis. Positief kritisch. 

 

Vanaf nu zal ik me weer voor de volle 100% gaan inzetten namens LBL omdat ik nu wel helemaal mezelf kan en mag zijn en niet in een korset van een coalitie die niet bij mij pastte. Uiteraard mag iedereen mij nog persoonlijk benaderen voor verdere vragen of uitleg indien wenselijk. Voor nu hou ik het hierbij. Wens jullie fijne kerstdagen en alle goeds voor in 2024! 

Initiatief Piet Drenth trappen

 

Foto's Brunssum kwam met het voorstel om de trap in het Schutterspark naar onze Piet Drenth te benoemen, dat hebben we gelijk omarmd en aan het college gevraagd medewerking te verlenen. Stairway to heaven werd al gezegd en zo is het.


Wij houden u op de hoogte! 

Betere Buren mantelzorgcompliment

Wij hebben navraag gedaan wat de actuele regels zijn vanuit Betere Buren voor het mantelzorgcompliment en wijkgerichte aanpak. Hier kunt u gebruik van maken:
 

·         Materialen/spullen afvoeren naar Rd4; 

·         Eenvoudige schilderwerkzaamheden; 

·         Hulp bij verhuizing; 

·         Kleding repareren; 

·         Wassen en strijken van kleding; 

·         Fiets repareren; 

·         Schoonmaakwerkzaamheden: 

o   Rolluiken; 

o   Dakbedekking en dakgoot; 

o   Boeiborden; 

o   Terras (met hogedrukreiniger); 

·         Kleine kluswerkzaamheden in huis: 

o   Raambekleding plaatsen; 

o   Kasten in elkaar zetten en uit elkaar halen; 

o   Spullen ophangen (boren); 

o   Gordijnen afhalen en wassen; 

o   Kranen vervangen; 

o   Keukendeurtjes vastzetten en afstellen; 

·         Tuinonderhoud: 

o   Snoeien; 

o   Winter- en voorjaarsklaar maken; 

o   Onkruid verwijderen; 

o   Schoffelen; 

o   Planten/struiken verwijderen; 

o   Blad ruimen en blazen; 

o   Gras maaien en verticuteren; 

o   Zand afgraven en afvoeren. 

In Memorium: Piet Drenth

Raadslid en medeoprichter Lijst Brunssum Lokaal

12 december 1953 - 26 november 2023

 

Piet was een wervelwind, een zonnestraal een uniek en innemend mens. 
Kleurrijk, een echte volksjongen en Piet had een buitengewone portie humor en levensplezier. 

Familieman, entertainer en betrokken bij Schutterspark, Schuttersveld, de natuur en in actie tegen onrecht. 

Piet was mede oprichter van de Lijst Brunssum Lokaal en raadslid voor onze partij, maar de ziekte heeft hem belemmerd op te vlammen zoals hij wilde. 

Piet bedankt voor alles en je blijft in ons hart en geest voor wat je hebt gedaan, betekent en gegeven.
We zullen je niet vergeten, je blijft een van ons, een geweldige kameraad!  

 

Jouw motto vier het leven is een aanrader voor iedereen! 

Leef en geniet van alle kleine dingen. 

 

Je afscheid was zoals jij wilde in de Brikke Oave vol met diso beats, de chatman en hartverwarmend meeleven van iedereen waarvoor jij iets hebt betekent.

 
Jouw woorden komen voor een deel van Toon Hermans en zijn je op het lijft geschreven: 

 

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten 

Ik lag in warme bermen en in gladde bochten 

Ik hief het glas, het viel in duizend scherven 

Ik wist de grijze hemel 

Toch weer blauw te verven 

Ben blijven pogen 

Al verbranden al mijn schepen 

Ik heb gebaald, gefaald 

En heb hem vaak geknepen 

Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten 

Maar als ik ga dan zeg ik Dank U 

Ik heb genoten 

geniet van het leven want het is veel te kort, heb elkaar lief 

ik ben gegaan met zal altijd tussen de wolken door mee kijken 

 

Vaarwel kameraad. 

Antwoorden verkeersvragen

 

Tijdens onze laatste openbare fractievergadering kwamen er veel vragen over verkeersveiligheid en ook mogelijke oplossingen aan bod wetende dat dit niet de makkelijkste materie is en te hard rijden inmiddels Nederlands grootste ervaren overlast is. 

 

Wellicht zijn deze al bekend maar we vernemen graag de deskundige antwoorden in deze van de afdeling: 

 
1.Kruisberg in de bocht mogen auto’s parkeren half op de stoep daar er geen p gelegenheid aldaar is maar dit leidt tot onoverzichtelijke situaties en een fietster heeft bij een ongeval blijvend hersenletsel overgehouden. Vraag : hoe kun je de situatie overzichtelijker maken voor het verkeer bijv schuine vakken, waarschuwingslicht gevaar of anderszins?

De raad heeft in het vastgestelde Mobiliteitsplan en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma de Kruisbergstraat geprioriteerd om deze af te waarderen van 50 naar 30 km/h. Daartoe worden op dit moment herinrichtingsvoorstellen uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn zullen omwonenden hierover geïnformeerd worden. 

2.Regentessestraat-Schepenstraat, daar spelen gelukkig nog kinderen buiten maar de auto’s rijden optisch gezien zeker  harder dan 50 en handhaving of een waarschuwingsbord met vermelding snelheid zou een oplossing kunnen zijn?

Beide straten sluiten aan op de Europalaan waar door middel van een poortconstructie en bebording het begin van een 30m km zone is aangegeven. De Schepenstraat is enkele jaren geleden heringericht conform de richtlijnen voor een 30 km zone. Deze weg is dus goed ingericht. We zien hier dan ook geen verdere mogelijkheden voor verbeteringen. De inrichting van de Stadhouderlaan – Regentessestraat is al wat van oudere leeftijd maar wel voldoende herkenbaar als 30 km zone. Er zijn gelijkwaardige kruispunten aanwezig en ook zijn kruisingsvlakken verhoogd aangebracht. 

We concluderen dan ook dat de weginrichting goed is en dat het hier met name om ongewenst gedrag gaat. We zien echter dat er in 30 km zones vrijwel geen handhaving plaatsvindt door de politie. We vragen hier echter wel aandacht voor. De daadwerkelijk inzet van handhaving wordt geprioriteerd door de politie zelf.

3.Per wijk 1x per jaar snelheidscontrole op hotspot door wijkteam aan te geven en veel publiciteit daarna over gepakte snelheidsduivels

De suggestie is goed echter de prioritering en de uitvoering van verkeerscontroles is een verantwoording voor de politie. Hebben we het hier over de Kruisbergstraat dan worden er dus vanuit de gemeente voorstellen gedaan straks, om hoge rijsnelheden met fysieke maatregelen aan te pakken.

4.Rembrandstraat aldaar waar geen middenberm is wordt bij gegast ook daar vraag handhaving of snelheidsbord ter bewustmaking

Dit is een bekende plek. Dit zou wellicht ervoor pleiten om de middenberm constructie door te zetten. Dit kan alleen maar plaatsvinden als de weg toe is aan groot onderhoud. Deze staat echter nog niet op de planning.

5.Jacob van Maerlantstraat-Vondelstraat vraag inzake veiligheid voor 1 richtingsverkeer   

De Vondelstraat staat ook in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit omdat deze weg beter ingericht kan worden naar de maatstaven van een 30 km zone. We zien dus mogelijkheden voor een betere inrichting in plaats van invoeren éénrichtingsverkeer. Ander nadeel van eenrichtingsverkeer is dat er een zeer groot draagvlak voor in de straat moet zijn want anders zal de verplichte rijrichting massaal genegeerd worden. De uitvoering van de Vondelstraat is echter pas na 2026 gepland. De prioriteit ligt nu op het afwaarderen van wegen van 50 naar 30 km/h.

6.Hazekampstraat en Dorpstraat ter hoogte van de Poststraat daar neemt een geparkeerde bestelbus het uitzicht weg wat kun je daar tegen doen als de eigenaar het egaal ist?

Het parkeren van grote voertuigen is geregeld in de apv art. 5.8 en 5.9. Formeel kan de gemeente niet optreden tegen het parkeren van grote voertuigen met afmetingen korter dan 6,00m en lager dan 2,40m 

 

Kortom verkeer is een bron van ergernis voor veel inwoners beseffende dat de gemeente niet kan handhaven maar wel druk kan uitoefenen of materiele voorzieningen kan treffen. 

 

Laat de energie toeslag niet liggen!

Niet alleen inwoners met een bijstand maar alle inwoners met een laag inkomen kunnen vanaf 28 november de energie toeslag van 1300 euro aanvragen bij ISD Bol die dit afhandelt namens de gemeente.

U kunt dat digitaal doen of een afspraak maken als dat niet lukt of bijvoorbeeld hulp vragen bij de bibliotheek of CMWW.

 De toetsingsdatum voor uw inkomen ligt in september en de bedragen van de inkomsten waarbij u in aanmerking komt zijn:

 

- Alleenstaande of alleenstaande ouder  minimaal 21 jaar en jonger dan de pensioenleeftijd 1387 euro zonder vakantiegeld

- Alleenstaande met pensioenleeftijd: 1548 euro

- Samenwonend of getrouwd 1 partner boven de 21 en 1 partner 18 tot 20 jaar: 1387 euro

- Samen wonen of getrouwd boven de 21 tot pensioenleeftijd: 1982 euro

 - Getrouwd of samenwonend en een partner heeft pensioenleeftijd: 2102 euro

 

Als inkomen telt loon, uitkering, inkomen uit verhuur, alimentatie, pensioen. Inkomsten uit  beleggingen etc. 

 

Motie LBL uitgevoerd: geen kernreactor in Brunssum!

 Bron: De Limburger, 9 november 2023

Brief aan toekomstig Minister-President 

Half oktober is er een brief naar Den Haag verstuurd, gericht aan de toekomstige Minister-President. In de brief worden de zorgen geuit over de hervormingen in de zorg.

De brief is ondertekend door diverse raadsfracties in Zuid-Limburg.
Namens Brunssum steunden Lijst Brunssum Lokaal en BBB Lijst Palmen de brief.

U kunt de brief hier downloaden

Herdenking Mijnramp 

95 Jaar geleden, op vrijdag 13 juli 1928, vond er om 14.20 uur in de staatsmijn Hendrik een gasexplosie plaats. De sirenes loeiden door de straten en over velden, al snel werd het duidelijk dat er sprake was van een grote ramp. Wat  iedereen vreesde was gebeurd, een bedrijfsongeval in de mijn dat aan dertien Koempels het leven kostte. De laatste lichamen werden pas op 26 juli geborgen; het waren vreselijke dagen tussen hoop en vrees voor de familieleden.
Ieder jaar wordt deze verschrikkelijke ramp herdacht. Lijst Brunssum Lokaal was zoals gebruikelijk aanwezig bij de herdenking.  

Onveilige situatie Maastrichterstraat

Zaterdag 8 juli was er een bijeenkomst op de Maastrichterstraat over de nieuwe verkeerssituatie van de Maastrichterstraat/Trichterweg, dat door vrijwel alle buurtbewoners als onveilig wordt ervaren. Dit was georganiseerd door het actiecomité o.l.v. Jen van Leest.
Raadsleden, ambtenaren en omwonenden waren uitgenodigd en kregen ter plekke informatie en praktijkvoorbeelden van de onveilige situatie.
Lijst Brunssum Lokaal was goed vertegenwoordigd met de aanwezigheid van ons raadslid Servie L' Espoir en de commissieleden Dolf Gerards, Math Houben, Arend van der Linden en Ron van de Ven. 

Hitteprobleem Brede School Centrum

Dinsdag 21 juni 2023, was er een demonstratie van de actiegroep ouders, “De hitte voorbij”.

Ouders en kinderen van De Trampoline en De Opstap protesteerden tegen de veel te warme lokalen in de school als de temperatuur enige dagen rond de 30 graden is. De kinderen en leerkrachten hebben te maken met hoofdpijn, concentratieverlies en kinderen worden er ziek van.

Vorig jaar beloofden Weller, Movare (de scholenkoepel waar beide scholen onder vallen) en de gemeente Brunssum het probleem voor de zomer van 2023 op te lossen. Dat is echter niet gebeurd, waardoor nu de maat vol is voor de ouders. De ouders krijgen steun van de directie van de school, die mee werkt aan deze actie. De kinderen hebben les gekregen in burgerschap. Barry Braeken, bestuurder van Weller en Verenice Hermans, wethouder onderwijs van gemeente Brunssum ontvangen de ouders en hun kinderen. Movera is echter de grote afwezige bij deze bijeenkomst. Of Movare zich geen zorgen maakt over het wel en wee van de kinderen en hun leerkrachten of van mening is dat deze situatie niet het probleem van Movare is, wordt niet duidelijk. De wethouder is blij dat de kinderen hun stem laten horen en geeft aan dat er met man en macht gewerkt wordt om het probleem op te lossen. Barry Braeken legt uit dat de luchtverversingsinstallatie vanwege de geluidsoverlast voor de buurt tot nu toe op 50% gedraaid heeft maar nu op 100% aangezet wordt. Dat kan leiden tot geluidsoverlast bij de buurt. Ook is er een koelinstallatie besteld maar Braeken laat in het midden wanneer die besteld is en ook wanneer levering te verwachten is. Airco’s, waar de kinderen om vragen, kunnen niet geplaatst worden omdat de stroomvoorziening in de school dat niet toelaat, en dat in een vrij nieuwe school. Bezuinigd op de aanleg ? Protestacties van kinderen lijken vertederend, de krant spreekt van een demonstratie met fluwelen handschoen,  maar hopelijk nemen de gemeente, Weller, maar ook Movare deze protestactie serieus en komen ze deze keer wel hun afspraken na en worden de ouders ook regelmatig geïnformeerd over de voortgang. 

Opening trap Schutterspark

 Op 19 april werd de nieuwe trap in Schutterspark feestelijk geopend. 

De trap was al vele jaren verloederd. 

Dankzij de inzet van ons raadslid Piet Drenth is het onder- en bovengedeelte van het park weer op een nette manier met elkaar verbonden. 

Piet mocht dan ook als dank, samen met wethouder Janssen de trap officieel openen.

Foto's: Foto's Brunssum 

 Herdenking mijnramp

 Vandaag op 24 maart in 1947 vond in de Hendrikmijn een ramp plaats die 13 Koempels het leven kostte. De mijnwerker heeft veel meegemaakt en die les moeten we overdragen aan de jeugd. Goede arbeidsomstandigheden zijn geen vanzelfsprekendheid en vereisen strijdvaardigheid. Als Lijst Brunssum Lokaal waren we uiteraard aanwezig om ons respect te tonen.  
Gluck auf Koempels! 

 Bezoek aan steenfabriek

 

Vrijdag 17 maart bracht een delegatie van Lijst Brunssum Lokaal, lijst Palmen en bewoners van de Kleikoelen en het centrum een bezoek aan de locatie Wienerbergen op het industrieterrein Oost in Brunssum. 

Aanleiding waren klachten van bewoners over stof-, stank- en geluidsoverlast, waarop  Brunssum Lokaal contact opnam met de toezichthoudende milieudienst van de provincie, de RUD. Na een moeizame correspondentie vroegen we in het kader van de Wet Openbare Overheid toezicht rapportages op van de inspecties   en daarop volgde een uitnodiging van Wienerbergen om zelf een bezoek te brengen. 

We werden hartelijk ontvangen en door de fabriek en opslag geleid en  hadden een goede en eerlijke discussie. 

De fabriek werkt binnen de normen van de vergunningen en biedt werkgelegenheid aan 35 mensen die de poriso binnensteen maken. 

Het productieproces gaat echter gepaard met buitenopslag van stoffen en levert volgens omwonenden daarom stofoverlast op bij wind alsmede een uitloop van stoffen naar grondwater. 

Geluid en dan met name een laag frequent geluid leverde de meeste discussie op. 

Mensen die voor deze brom tonen vatbaar zijn, hebben zelf een geluidsmeter gekocht en deze wijst naar de fabriek met name de naverbrandingsoven. 

Over de stank werden we het eens namelijk dat deze niet van de fabriek kan zijn. 

Bewoners hebben nu een rechtstreekse ingang voor ernstige klachten en duidelijk is dat we nu naar de provincie moeten reageren over de opslag en het geluid. 

De oostflank is tenslotte voor vele miljoenen door de provincie en gemeente aangekocht en moet duurzaam werk opleveren dan zijn er misschien ook mogelijkheden om een scherm te plaatsen tegen stof en het water beter te reinigen alsmede de vervelende geluidsbrond op te sporen en dan aan te passen zodat de leefbaarheid weer optimaal wordt. 

 Tijdelijk Noodfonds Energierekening. Ontvang een deel van je energierekening terug.

Is je inkomen laag en zijn je energiekosten hoog? En heb je moeite met het betalen van je energierekening? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het gaat hier om de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier je zit.

Voor deze tegemoetkoming kun je tot en met 31 maart 2023 een aanvraag doen  bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Voor informatie ga je naar

https://noodfondsenergie.nl/.

Het aanvragen van de noodsteun is niet eenvoudig. Misschien kun je dan ook wel hulp gebruiken. Geen probleem.

Onze lijst  LBL heeft Os Hoes bereid gevonden om hulp te verlenen bij de aanvraag voor het noodfonds.

U kunt de volgende telefoonnummers bellen : 0621247845 en/of 0652885424 om een afspraak te maken bij Os Hoes om u behulpzaam te zijn bij het invullen van de aanvraag . 

Veel succes

Carnavalsposter Brunssum

 

Lijst Brunssum Lokaal commissielid Sylvia Hallingse is de winnaar geworden van de verkiezing van de mooiste carnavalsposter van Brunssum. Maar liefst 51% van de stemmen ging naar de poster van Syl. Er waren vier posters in de race. 
Syl is blij verrast en trots: "Ik kreeg de vraag of ik mee wilde doen met het ontwerp met als thema Brunssum Parelriek. Eigenlijk had ik er niet zo veel zin in, omdat ik een ongeval heb gehad en daardoor veel moeite heb met schilderen. Maar ik had een doek op de zolder staan en ben toch maar begonnen. En dat is blijkbaar goed gelukt!"

Begroting 2022 (1 november)

 

Afgelopen dinsdag vond het begrotingsdebat plaats in Brunssum. 

Als Lijst Brunssum Lokaal vroegen we aandacht voor alle burgers, verenigingen en ondernemers die in nood raken door de belachelijke energie en andere gestegen prijzen. Een crisisfonds wordt nu opgericht, zodat we burgers kunnen helpen naast de maatregelen die het rijk onderneemt. Een belangrijke druppel op een gloeiende plaat. 

Verder is onze oproep om te komen tot een jongerencentrum overgenomen, want als de jeugd de toekomst heeft moet je ze niet overal weg jagen maar ook een plek bieden. 

Qua duurzaamheid en betaalbaarheid wordt onze oproep voor een eigen gemeentelijke energiebedrijf gesteund en de raad sprak zich unaniem uit op ons verzoek tegen de komst van een kernenergiecentrale in 

Oost, waar de provincie mogelijk haar zinnen zet. 

Wederom herhaalden we verder dat je betrouwbaar moet zijn in de politiek en dat betekent beloftes nakomen en niet na de verkiezingen enkel kiezen voor de pluche of de macht. Tenslotte gaat meer dan 50% van de mensen niet meer stemmen omdat er niet geluisterd wordt naar de gewone mensen en de politiek toch te vaak op baantjesjagerij of zakken vullen lijkt. Triest maar waar en daar doen wij in ieder geval niet aan mee.

Klik hier voor ons hele betoog welke wij tijdens de vergadering hebben ingebracht