Raadsvergadering, 2 juli 2024

De stemming zat er niet in tijdens de raad van 2 juli in Brunssum, ondanks de overwinning van het Nederlands elftal op Roemenië.

Het begon allemaal met een verbod van de burgemeester aan ons om een vraag te stellen voor inwoners van Treebeek bij het vragenuur.

Hoezo onpartijdig en verbinder?

 

De toon was gezet en dat ging de hele avond door en als bijkomend toeval(?) konden de inwoners de uitzending via de gemeente niet volgen. Geluid en beeld vielen weg toen het debat startte over al dan niet een vervolgonderzoek voor twee ton voor de komst van een museum van vijf (!) miljoen.

 

Vandaar deze nieuwsbrief zodat u wel op de hoogte blijft van wat er gebeurt in de raad. Tenslotte moet de straat zich kunnen herkennen in de raad en moet dat te controleren zijn, vinden wij.

 

Naast het vragenuur en veel geld voor een vervolgonderzoek naar een museum waren er veel begrotingen van semi overheidsinstellingen als de BsGW, RD 4 en bijvoorbeeld de kredietbank en lag er een besluit voor om zorgwoningen te realiseren in de Langeberg.

 

Afgesloten werd er na middernacht met een motie van afkeuring ingebracht tegen de burgemeester door BBB lijst Palmen n.a.v. een mogelijk verbod op het vertonen van een klimaatfilm in de Brikke Oave.

 

Lees per onderdeel verder 

 

Vraag Emmapark

Met de zomer in zicht en spelende kinderen buiten, was de vraag van Lijst Brunssum Lokaal op verzoek van inwoners aanwezig op onze openbare fractievergadering de volgende:

 

Wat gaat gebeuren in het Emmapark en waarom zijn de speelgelegenheden in het park ontmanteld terwijl daar juist behoefte aan is. Inwoners beschouwen de duur van het werk alsmede de dubbele paden ten koste van speelvoorzieningen als weggegooid geld en daarom vragen wij aan het college ga naar de buurt en luister want nog is het werk niet klaar en kan de buurt erbij betrokken worden tenslotte moet je gemeenschapsgeld goed besteden….

 

De burgemeester vond deze dringende oproep van inwoners niet urgent en liet ons niet uitpraten, wat denkt u hiervan?

 

Museum 

In april kreeg de raad informatie met als inzet een museum van de hoop, over het verhaal van de joodse kinderen die de oorlog hebben overleefd dankzij moedige Brunssummers. Een mooi verhaal maar wel met een kostenplaatje van 5 miljoen en daarna jaarlijks minimaal 250.000 tekort….

De bevolking weet amper iets van de plannen behalve betrokken belangengroepen en dat is volgens ons jammer.

Uiteindelijk is namelijk het geld van de inwoners en mag je bij dit soort projecten de mening van een grote groep betrekken.

Dus neen, wij zijn nog niet zover dat we een vervolgonderzoek willen van tweehonderdduizend euro en daar hebben we inhoudelijke, financiële  en andere redenen voor.

Als Lijst Brunssum Lokaal vinden we dat er meer tijd genomen moet worden voor alternatieven, een discussie onder de bevolking en vooral een dekking van de tekorten. Want dit college smijt met geld. Men wil vijf miljoen aan de provincie betalen voor medezeggenschap op de Oostflank, acht miljoen voor een nieuwe school en dan hebben we nog het centrumplan, extra wensen voor het vijverpark, duurzaamheid en noem maar op. Wie gaat dat betalen is onze vraag, want Brunssum moet wel zelfstandig blijven op lange duur en daar hoort geen potverteren bij. 

 

Mocht een meerderheid toch voor een museum gaan, dan zullen wij in ieder geval aansturen op een referendum. Onze argumenten in deze: 

 

-       Op financieel gebied dreigt een tekort met dit plan voor minimaal een kwart miljoen euro per jaar en dat kan onze gemeente en de inwoners op termijn niet ophoesten

 

-       Verder leidt de helft van alle musea structureel verlies en gaat de BTW ook omhoog op kaartjes. Giften staan ook veel te optimistisch benoemd zeker als ze niet meer fiscaal aftrekbaar zijn

 

-       De toekomst van pompgebouw 4 (drinkwatergebouw)  dient eerst nadere discussie oftewel is. Het industrieel erfgoed, of is afbraak  een optie gezien de verloedering of is een opknapbeurt aan de orde, maar dan als leerschool voor bijvoorbeeld betere buren zoals in landgraaf met het kasteel.   

 

-       De huurovereenkomst moet in deze ook opgezegd worden want feitelijk is de hal tot 2027 verhuurd en wat gaat dat kosten?

 

-       de stichting Boei die industrieel erfgoed mede ontwikkeld is niet gevraagd voor een opinie en dat is toch een voorwaarde wil je verder gaan 

 

-       De inhoud van het museum is te dun, slechts 12 personen worden bezig gehouden en de rest heeft het nazien

-       De vrijwillige inzet van organisaties als de heemkunde, de Aldewereld stichting en de koempels is veel te optimistisch gezien de leeftijd van mensen

 

-       De tram van Henri Ummels was uitgangspunt en die kan op meer plekken staan en dat kan goedkoper dan 5 miljoen voor een gebouw

 

-       Er is inhoudelijk een  alternatief dat de kosmonaut Kuipers heeft laten zien bij zijn bezoek aan de basisscholen in Brunssum, namelijk de virtuele werkelijkheid via een verhaal lijn verpakt in een bril die je in een andere wereld verzet en daar heb je geen museum voor nodig

 

-       We zijn zeker voor behoud en uitrol van de oorlogsverhalen en de geweldige inzet van een deel van de bevolking die overleven van joodse kinderen mogelijk maakte, maar we weten ook dat er de andere kant is zoals het verhaal van Wiel van Roest die gearresteerd werd door de nazi s op grond van een lijst die klaar lag in het gemeentehuis of de NSB'ers en inwoners die kozen voor de waffen ss. Allemaal verhalen die de werkelijkheid weer gaven in deze moeilijke periode en die zeker behouden en bestudeerd moeten worden. Maar dan moet de marketing niet voorop staan maar het verhaal van Jack Aldewereld zelf!

 

 

De kredietbank 

is een belangrijke instelling als het gaat om budgetvoorlichting, 

schuldsanering en schuld voorkoming voor burgers. 

De huidige begroting van de kredietbank is slechts een opzet tot het moment dat we weten wat het uittreden van Heerlen betekent.

Dus we zeggen nu ja, maar willen zoals beloofd graag de feiten en cijfers over de reden van de uittreding van Heerlen en de gevolgen daarvan voor onze gemeente zowel inhoudelijk als op financieel gebied.

Daarnaast concluderen we dat er onder inwoners te weinig bekendheid in deze is waar je terecht kunt met financiële vragen en vragen voor structurele voorlichting in deze en vragen aandacht daarvoor.

 

 

De GGD

Het wordt tijd dat ook in onze regio weer een voorlichting komt over nut en noodzaak van inentingen, zeker bij kinderen tegen gangbare ziekten.

Het lijkt erop dat inwoners het geloof in de overheid en voorlichting in deze helemaal verloren hebben sinds corona. 

Verder valt ons op dat de GGD heel veel projecten start voor ouders en jeugd, maar dat het steeds weer verschillende organisaties zijn die dat geen uitvoeren, van bijvoorbeeld nu niet zwanger tot en met kom op gezond gewicht. 

Wij zijn van mening dat deze veelheid niet bijdraagt aan duidelijkheid en effectiviteit, want burgers willen geen 10 instellingen over de vloer maar enkel contact met betrouwbare partners.

We hopen dat hierop beter toegezien wordt door het college in het bestuur van de GGD.

 

De BSGW 

zorgt voor het innen van de gemeentelijke belastingen, zoals de woz, afvalstoffenheffing en het rioolrecht. En dat voor 28 van de 31 Limburgse gemeenten. De BSGW gaat de kosten op een nieuwe manier verdelen, en het ontwikkel- en ondernemingsplan wordt nu, volgens ons, op de juiste manier in de exploitatie verwerkt. Voor Brunssum betekent dit een lichte daling van de bijdrage aan de BSGW. Het college stelt op basis van de toegezegde verbeteringen door de BSGW een positieve zienswijze voor. Zover is onze lijst nog niet. Het was wel goed om te horen dat de Parkstad gemeenten wellicht in de toekomst een gezamenlijke standpuntbepaling richting BSGW gaan komen.

 

RD4

Bij dit agendapunt vroegen we aandacht  over de onwetendheid van inwoners over waarvoor je terecht kunt in de milieu parken en wat dat kost. Veel inwoners denken dat ze slechts 2 x per jaar mogen gaan maar dat geldt alleen voor restafval terwijl veel zaken ook gratis gebracht kunnen worden

 

Verder hopen we dat er stappen gemaakt gaan worden tegen huftergedrag en dumping bij de verzamelcontainers want de normaal betalende burger betaalt voor de extra ritten en het opruimen van dumpafval de rekening dubbel

Vergroot dus de pak kans en handhaaf is ons verzoek

 

De Jeugdzorg

Jeugdzorg is feitelijk het sluitstuk van jeugdbeleid namelijk zware zorg via een indicatie. 

Daarbij valt op dat steeds meer mensen aanspraak doen op deze zorg. Dus zelfstandig zaken niet meer weten op te lossen en dat is jammer maar toont ook aan hoe belangrijk het is dat het voorliggende veld dus de voorzieningen in de wijken, goed in orde moeten zijn. Zodat je snel en goed advies kunt krijgen en weet waar je heen kunt bij vragen. 

 

Wat dat betreft is de komst van een jongerencentrum met spreekuur over opvoed vraagstukken van groot en dringend belang en we hopen dat het college na de zomer met een concreet voorstel in deze komt want als er niets te doen is voor de jeugd in onze stad dan leidt dat al snel tot verveling en problemen.Tenslotte vragen we in deze aandacht voor de veel te lange wachtlijsten bij psychologen en psychiaters en zou het goed zijn als de gemeenten deze zelf in dienst zouden nemen.

 

 

Het veiligheidshuis

Helaas wordt deze regeling duurder zoals door onze partij voorspelt bij de verzelfstandiging en dat is jammer voor de lasten van onze inwoners. De raad kan wel een zienswijze indienen zodat kosten verhoging voorkomen moeten worden, maar dat geen enkele instelling houdt daar serieus rekening mee. 

Wat de Lijst Brunssum Lokaal ons betreft mag het college verder meer werk maken van het bezetten van de lege afdeling in het gemeente gebouw daar waar isd bol verbleef, zodat ook Brunssum huurpenningen krijgt van een regionale instelling.

 

Aankoop school Langeberg ten behoeve van zorgwoningen

De verloederde oude school in de Langeberg wordt een mooie woonplek en deze ontwikkeling is een gevolg van de plannen in de vorige periode en een opsteker voor de wijk, omdat ouderen in de wijk Zuid nu ook in de wijk kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben.

Het moet dus een mooi complex worden met name bedoelt voor de eigen inwoners en geen regionaal zorgcentrum.

De wijk was enthousiast maar had veel opmerkingen over het parkeren destijds en dat lijkt nu opgelost.

Echter de bezwaren over de bebouwing van de speelplek zijn breder aanwezig zo lazen we uit een reactie van een inwoner.

We hopen dat met de bouw en het tegen gaan van verdere verloedering ook deze burgers uiteindelijk positief kunnen worden gesteld.

Wel zijn we van mening dat deze kritiek beter van te voren bekend moet zijn bij de raad en in de stukken.

 

Legesverordening wijzigingen 

Wij kunnen instemmen met deze aanpassingen. Wel hebben we erop gewezen dat de legesverordening niet tot meer kosten voor de burgers moet leiden. Duidelijk werd ook dat de het aanvragen van vergunningen onder de nieuwe omgevingswet ingewikkeld is, en dat ook de organisatie nog worstelt met deze nieuwe wet. Lijst Brunssum Lokaal zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. 

 

De bestuursrapportage van het college

Wij begrijpen niet waarom er in deze bestuursrapportage in 2027 een bedrag van 355.000 toegevoegd moet worden aan de reserve Parade. We hebben grote en kleine parades, en de gemeente subsidieert de parade, terecht, maar we willen wel weten hoe de vork in de steel zit, maar daar krijgen we nog uitleg over. 

Benieuwd zijn we verder hoe het college invulling gaat geven aan het Romboutsgebouw als de leerlingen van de Internationale Schakelklas naar Heerlen vertrekken. Krijgt Compass dan meer ruimte, wordt de buurt er nog bij betrokken? We zullen het zien. 

In Schuttersveld is Weller bezig met de plannen om de wijk te verduurzamen. Er komt een bewonersoverleg, een projectkantoor, waar inwoners uit de wijk kunnen binnen lopen en er worden werk ateliers georganiseerd. En daar doet de gemeente aan mee, zegt de wethouder. En dat is ook voor bewoners die niet huren van Weller, de particuliere woning eigenaars. Lijst Brunssum Lokaal houdt ook hier de vinger aan de pols.

 

De jaarrekening

Als je de jaarrekening leest, zie je dat de coalitie en zeker de VVD en PvdA zich veel veren op de hoed steken en doen alsof de Lijst Borger en het PAK de vorige periode slecht hebben bestuurd.

We nemen kennis van deze zelfbevlekking, maar vinden het nog belangrijker wat niet vermeld wordt in deze stukken. 

Allereerst  een gebrek aan echte wederzijdse communicatie met de inwoners over belangrijke vragen, dan de lastenverhoging van 80 euro per gezin en de uitgaven die in het zicht van 2026 en Rijksbezuinigingen niet altijd verantwoord zijn.

 

Verder is het vreemd dat de Rijksoverheid voor Oekraïens vluchtelingen zoveel geld uitgeeft dat de gemeente er miljoenen aan over houden terwijl men andere oorlogsvluchtelingen laat slapen in de open lucht en tenten.

 

Gezien het overschot is het verder nog onbegrijpelijker dat de coalitie voor verbetering van het armoedebeleid geen 150.000 euro wilde uitgeven, zoals door de Lijst Brunssum Lokaal is voorgesteld. 

 

Een motie van afkeuring

De meerderheid van de raad stond niet toe dat BBB lijst Palmen de burgemeester vragen stelde (interpellatie) over het afgelasten van een film door klimaatcritici in de Brikke Oave.

Is het nu de uitbater aldaar die iets afzegt of doet een burgemeester dat en wordt het recht op vrije meningsuiting belemmerd? Dat zijn toch belangrijke vragen waar een antwoord op moet komen.

Dit leidde tot een motie van afkeuring die wij nu (nog) niet steunen want eerst moet je aan hoor en wederhoor doen om te zien hoe het precies zit, waarbij wij wel van mening zijn dat vrijheid van meningsuiting niet belemmerd mag worden.

De vragen worden dan ook schriftelijk gesteld en dan zien we wat de beantwoording oplevert aan feiten.

Wel spraken we onze verontwaardiging uit over het optreden van de voorzitter tijdens de vergadering. Wordt vervolgd.

 

Raadsvergadering, 4 en 5 juni 2024

Op 4 en 5 juni vonden de raadsvergaderingen plaats met een geïrriteerde voorzitter (burgemeester) hetgeen de sfeer en het debat niet ten goede komen.

 

De opknapbeurt van het Vijverpark was het duurste voorstel. 

  

Dat herstel van de paden in het park en verbetering van de waterkwaliteit in de vijver noodzakelijk zijn, ziet elke bezoeker. Maar 2,6 miljoen euro aan kosten is erg veel geld.

Want dit college smijt met de miljoenen als we het laten gebeuren. 8 miljoen voor een nieuwe school, 5 miljoen voor een museum, een half miljoen voor een pad in het Schutterspark en nog eens 5 miljoen voor de Oostflank…… wie gaat dat betalen? 
De inwoners met extra lasten verzwaringen waarschijnlijk. 

Zeker als hetzelfde college waarschuwt dat 2026 een jaar vol bezuinigingen wordt.

Onze insteek is dan ook: sober maar doelmatig.

Geen onnodige luxe of niet noodzakelijke uitgaven. Een brug minder levert al een paar ton op bijvoorbeeld. 

En wil je blauwalg bestrijden dan moet je ook oog hebben voor de overbevolking van ganzen en dergelijke. Dat kan op een diervriendelijke manier aangepakt worden, bijvoorbeeld met voer dat voor minder jonkies zorgt en voorlichting aan bezoekers dat bijvoeren van de diertjes tegen de natuur is en ook schadelijke voor de beesten.

Allerlei extra wensen voor het openluchttheater en dergelijke zijn in ieder geval nog niet goed gekeurd.

 

De stadsregio Parkstad  is een  samenwerkingsorgaan en dat heeft zeker voordelen, maar wij blijven kritisch aangezien er miljoenen euro's omgaan en wij als raad en u als inwoners nu buitenspel staan aangezien het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur teveel macht hebben. Wij hebben  daarom opnieuw gepleit voor een adviesraad vanuit de gemeenteraad. 

  

De discussie over welke  lokale media  in de toekomst voor onze regio moest opnieuw plaats vinden, omdat onze voorkeur voor ZO-Nieuws volgens het  commissariaat van de Media niet goed onderbouwd was.  

Die scorelijst in het voordeel van ZO-Nieuws in vergelijking met RTV Parkstad is door de raad daarom nog eens opgemaakt. 

  

 

Een moeilijk begrip voor iets dat eigenlijk heel normaal is, de lokale inclusie agenda.

Iedereen moet mee kunnen doen, of je nu slecht ter been bent, te weinig geld hebt of bijvoorbeeld slecht kunt lezen of de taal niet spreekt.

Vanzelfsprekend volgens ons.

Het Verenigde Naties rapport stelt in deze de armoede bestrijding als prioriteit. Daarom stelden we in het verleden als Lijst Brunssum Lokaal dan ook voor  dat het budget voor armoedebestrijding  met 150.000 uitgebreid zou worden. Helaas was daar geen meerderheid voor, dus veel woorden maar weinig daden? 

Verder moeten de stukken en brieven van de gemeente duidelijk leesbaar zijn voor elke inwoner, zoals besluiten over WMO of Jeugd. En in de raad is gewoon taalgebruik ook beter dan allerlei dure vaktermen  is onze opvatting.

 

Voor toegankelijkheid van gebouwen is veel geld nodig. Stel je maar eens voor dat de lift in het gemeentehuis aangepast wordt, zodat ook mensen met een brede rolstoel of ligrolstoel de raadszaal kunnen bereiken als ze bijvoorbeeld een bruiloft willen bijwonen. 

En dan het openbare toilet. Volgens ons kan dat gewoon in de openbare fietsenstalling gemaakt worden. Dan is dat geregeld. Kijk ook naar de winkelcentra in Noord en Treebeek. Niet weer eerst onderzoeken en rapporten schrijven.

Iedereen moet mee kunnen doen in Brunssum, een mooi gezegde nu de praktijk verbeteren want van nota’s en goede voornemens wordt de samenleving niet beter. 

 

Nog zo een begrip dat de meeste burgers niet zullen volgen: Integraal Beheersplan Openbare Ruimte, IBOR.

Als Lijst Brunssum Lokaal, vragen we in deze aandacht voor overleg met de inwoners, zodat die weten wat er te gebeuren staat en ook tips kunnen geven over hoe werken beter uitgevoerd moeten worden.

U kent het wel, drie maal de straat open trekken, terwijl dat in principe maar een keer hoeft als je van tevoren je plannen afstemt. En als je iets nieuws aanlegt ook regelt dat dat jaarlijks onderhouden wordt en niet voor hoge kosten komt te staan, zoals nu voor het opknappen van het vijverpark. Dus intern processen aanpassen een vooral  de wijk er bij betrekken is onze mening.

 

Speeltoestellen

Eindelijk is er weer geld voor nieuwe en te vervangen speeltoestellen zowel voor de buurten als de speeltuinen en dat is goed nieuws.

Slecht voor met name de wijk Oost is dat de speeltuin daar nog niet open is en we doen een dringend beroep op de wethouder om daadkracht in deze te tonen zodat ook de kinderen van Oost lekker kunnen spelen.

Verder geldt ook hier dat je eerst met mensen in de wijken en ook kinderen moet praten zodat de juiste toestellen op de juiste plek komen. Niet voor inwoners denken maar samen vanaf het begin optrekken, oftewel communicatie!

Met smart wachten we verder op het sportpark voor de jeugd (skaters) en de padelbanen voor de tennisclubs.

Bewegen is gezond voor alle leeftijden.


Bomen en het groenstructuurplan

Voor de aanpak van de schade door worteldruk in de Fazantlaan is 2 ton nodig en zoals in onze openbare vergadering bleek is er wel in elke wijk aanpak nodig om enerzijds de bomen te laten groeien, maar ook de overlast aan te pakken.

Voorkomen is dus beter dan genezen, kies voordat je in wijken bomen gaat planten voor bomen die aangepast zijn aan de wijk en de klimaatveranderingen en geef ze de ruimte. Dat spaart geld en voorkomt dure ingrepen.

 

Lindehof oftewel de oude brikke oave

Deze plek zal eindelijk ontwikkeld worden met woningen en dat is goed voor de gemeentekas want de grond moet geld opleveren. Jarenlang lagen er plannen maar die werden nooit verwezenlijkt en de grond werd ook niet betaald.

Nu komen er koopflats lees appartementen en volgens het college is met alle bezwaren rekening gehouden dus dit plan kreeg onze instemming.

 

Vragen van onze partij tijdens de raad:

Stop de bouw aan de Raadhuisstraat was ons verzoek daar woningen aldaar nu al scheuren vertonen door de bouw en bekijk hoe je verdere schade kunt voorkomen.

Niet nodig volgens het college, er is niks aan de hand. Het zal je huis maar wezen.

Wordt vervolgd

 - De  verduurzaming in Schuttersveld

Als Lijst Brunssum Lokaal hebben we vragen gesteld over de Transitievisie Warmte 2.0,  voor Schuttersveld. We moeten van het gas af en Schuttersveld en de Lemmender/Brunssum Noord zijn de 1e wijken waar de gemeente aan de slag wil gaan. In Schuttersveld speelt ook Weller een belangrijke rol. Weller wil een deel van haar woningen slopen en nieuw bouwen en een deel renoveren. Omdat er particuliere eigenaren in een zelfde blok wonen, waar Weller wil slopen of renoveren, worden die particuliere eigenaren gevraagd of ze hun huis aan Weller willen verkopen of dat ze mee willen renoveren. Voor deze plannen hebben Weller en de gemeente geld gekregen uit het Volkshuisvestingfonds. Weller is inmiddels gestart met het opkopen van woningen en de gemeente houdt zogenaamde keukentafelgesprekken, waarmee men duidelijkheid wil krijgen inzake de wensen van de eigenaren. Dit leidt bij bewoners van Schuttersveld tot onrust, vragen over de uitkomsten van de keukentafelgesprekken, vragen over de acties Weller ect. Ze hebben behoefte aan een aanspreekpunt bij de gemeente. Wij hebben geprobeerd dit gevoel over te brengen aan het college, maar vragen ons af of de boodschap is aangekomen. We moeten geduld hebben, volgens de wethouder. In september komt hij met antwoorden. Daar zullen we hem aan houden.

 

Raadsvergadering, dinsdag 16 april 2024

De coalitie, dus de meerderheid in de Brunssumse gemeenteraad, wordt gevormd door de PvdA, PAK, VVD en Lijst Borger. Ook de SP lijkt er echter in de praktijk deel van uit te maken.

Wil je in de raad een debat krijgen zodat de inwoners van Brunssum standpunten en argumenten horen van alle partijen over een onderwerp, dan zijn er drie partijen nodig om dat te beslissen. Zo niet wordt het een hamerstuk. Dan mag je slechts een verklaring geven waarom je voor en tegen bent en functioneert de raad eigenlijk als applaus machine voor de wethouders.

Dat gebeurde op 16 april ook weer.

 

Kamerverhuur, een parkeernorm, meer invloed bij gemeenschappelijke regelingen en waar mogen wel of geen winkels komen? Het was weer slikken of stikken.

De gemeenteraad is eigenlijk het hoogste orgaan dat beleid moet maken en controleren, maar op deze manier wordt het weinig democratisch en niet te volgen voor kijkers. Jammer en in strijd met goed bestuur stellen wij als Lijst Brunssum Lokaal.

We stemden voor een stengere aanpak om verloedering en huisjesmelkerij te bestrijden, maar tegen een parkeernota die te weinig rekening houdt met benodigde parkeerplekken waardoor buurten verloederen.

Bouwen is goed maar er moet ook plek zijn om te spelen, voor recreatie en groen. Ondergronds parkeren zou een oplossing zijn bij nieuwbouw van complexen en ja dat levert minder winst op voor de ontwikkelaar, maar een betere omgeving voor de bewoners.

 

Wat betreft gemeenschappelijke regelingen zoals Parkstad waarin miljoenen omgaan, willen we meer invloed van plaatselijke raden, zodat het geld ook ten goede komt aan de burgers!

 

Tja het moest kort en er was geen discussie, jammer maar we gaan gewoon door omdat de straat naar de raad gebracht moet worden, dus uw mening en uw problemen en tips voor een beter Brunssum.

 

Daarom doen we ook buiten de raad actief ons werk als volksvertegenwoordiger.

Neem de overgang van gas naar duurzame energie, daar is nog steeds geen subsidieverordening voor particuliere eigenaren na 3 jaar. Te gek voor woorden en daarom veel vragen van onze partij via artikel 43 in deze zoals dat heet. Het gaat te traag en de proeftuin gasvrij komt daardoor niet tot zijn recht want inwoners krijgen wel bezoekjes van ambtenaren maar die hebben niks te bieden. Kopieer gewoon een subsidiestuk van een andere gemeente en je bent klaar is onze mening. Ambtelijke molens zijn te traag en helaas gaat wethouder Bruning daarin mee.

Goed nieuws is dat de adviesraad eindelijk start vanaf 14 mei.

 

Veel te traag geldt ook voor de komst van een jongerencentrum en het urban park voor sport en recreatie. Waar blijven deze voorzieningen?  De jeugd heeft meegedacht en plannen ingediend, het is de hoogste tijd voor verwezenlijking ervan want je blijft niet eeuwig jong.

Fijn dat er aandacht is voor een kinderraad en een betere speeltuin, maar verlies de jeugd niet uit het oog is ons advies. Wethouder van Dijk stelde dat er snel plannen komen, we zijn benieuwd.

 

Uiteraard zijn we nog betrokken als Brunssum Lokaal bij de oplossingen voor mensen die een wurgcontract hebben met mijnwater en zetten we ons in voor de broodnodige verbeteringen aan de Trichterweg.

 

Trouwens uw mening telt altijd en via de mail of de raadsleden kunt u bij ons altijd terecht voor raad en advies. Luisteren naar de inwoners daar draait het om in de politiek vinden wij. Wees welkom en tot ziens

 

Raadsvergadering, dinsdag 12 maart 2024

Het blijft gissen welk kabinet er komt en met welk programma, maar de gemeenteraad in Brunssum gaat gewoon door zoals u weet. 

 

Onze Lijst Brunssum Lokaal is druk bezig de problemen van de straat naar de raad te brengen.

Dat wordt zeker niet altijd gewaardeerd zo bleek ook weer de laatste raadsvergadering.

Voor de meerderheid doet de inwoner er nog steeds te weinig toe, zijn wij van mening.

Luister naar de problemen van de mensen en neem de tijd om er SAMEN uit te komen, want burgers hebben heel goede ideeën of het nu gaat over bouwplannen, duurzaamheid en de inrichting van wegen!

Veel dure woorden als “communicatie, participatie en de burger centraal”, sterven ook in onze gemeente nog steeds als het gaat om de dagelijkse praktijk waarbij het college van burgemeester en wethouders en een meerderheid van de raad door dendert over de hoofden heen van inwoners.

Dat is ook reden voor veel vragen van ons en dat heet dan in formele termen artikel 43 vragen, die u hier kunt lezen

Deze periode  gaat het om de geluidsoverlast bij de Kleikoelen, de ontbrekende subsidie voor particulieren voor duurzaamheidswerkzaamheden en ongefilterd afvalwater in de Rode Beek.

 

Verder zijn we ook actief betrokken bij de inwoners die een wurgcontract hebben moeten sluiten via hun huurcontract met de firma Mijnwater en die naast veel klachten ook nog eens een te dure rekening gepresenteerd krijgen. Met inwoners van Treebeek bezien we hun bezwaren tegen bouwplannen en de inrichting van de Maastrichterstraat heeft ook onze aandacht, want er gebeuren daar veel ongelukken sinds de straat nieuw is opgeleverd. Ook daar geldt dat inwoners prima ideeën hebben over verbeteringen, maar daar wordt onvoldoende gebruik van gemaakt.

 

Wat betreft de gemeenteraad van 12 maart was er een lange discussie over wie als regionale zender de machtiging van de gemeente kan krijgen: Zo Nieuws of stichting Plus van RTV Parkstad.

Brunssum heeft al jaren ZO nieuws, voormalig LOO tv, en nu wilde ook Stichting Plus, via RTV Parkstad gaan uitzenden. Maar er kan maar één lokale omroep de zendmachtiging krijgen. Een fusie zou een optie kunnen zijn, maar helaas is dat nog een brug te ver op dit moment en dus moesten wij een voorkeur geven aan een partij.

Het college kwam met een ambtelijk voorstel en gaf via een puntentelling Stichting Plus de voorkeur. Maar wij waren het niet eens met de totstandkoming hiervan en dat hebben wij  goed onderbouwd ingebracht. 

De overige partijen in de raad, behalve de PvdA  waren ook deze mening toegedaan. Dat leidde tot een gezamenlijk amendement (= een definitieve wijziging van het raadsvoorstel) zodat de gemeenteraad Zo Nieuws heeft voorgedragen als gemachtigde  aan het Commissariaat van de Media.

Deze instantie beslist uiteindelijk wie definitief de voorkeur krijgt als regiozender.

 

Vreemd was dat de raad een verklaring van geen bedenkingen af gaf voor de bouwplannen in Treebeek rondom de voormalige Lidl. Prima dat je verloedering tegengaat, maar de omwonenden hadden geen inspraak gehad en eigenlijk geen goede informatie over de gevolgen voor hun woongenot en dus vroegen wij uitstel van behandeling want er zijn wel degelijk veel vragen zo bleek bij onze openbare fractie. Maar PAK, SP, Lijst Borger, VVD en PvdA vonden dat de projectontwikkelaar gewoon door kan gaan ondanks deze signalen ….. Hoezo de burger centraal, want ook rondom de Ringstraat speelt deze onvrede.

 

De Brunssummerheide moet toegankelijk blijven, want de maatregelen die de Vereniging Natuurmonumenten per 1 maart heeft laten ingaan om het aantal activiteiten te beperken zijn slecht in onze ogen. Actie is vereist van de gemeente, want maximaal drie honden voor wandelaars, geen ceremonies of verstrooiingen en betalen voor foto’ s,  dat alles is een begin om de heide minder toegankelijk te maken en wat volgt er dan nog meer?

De heide is van de gemeenten en overgedragen voor beheer aan  Natuurmonumenten, maar wel met de voorwaarde van vrije toegang en recreatie.

Onder het mom van schadelijk voor het behoud van de biodiversiteit en de verstoorde balans voor de natuur is nu eenzijdig zonder overleg met de gemeenten en bezoekers een foute stap gezet.

Er komt op ons verzoek een overleg met de klankbordgroep Brunssummerheide, waarin we onze bezwaren kenbaar maken een aandringen op een goede en vrije toegang van dit gebied dat zo belangrijk is voor tal van inwoners. Wordt vervolgd!

 

Voor de pokke herrie oftewel het verkeersgeluid nabij de buitenring zoals bij de Kleikoelen, Bouwberg en Eindstraat vroegen wij reeds eerder aandacht en wat bleek het college heeft geluidsberekeningen gemaakt die aantonen dat er niks aan de hand is… Wij vroegen wethouder Jansen om zelf in de tuin te gaan zitten aldaar en dan te antwoorden of hij het nog eens is met deze theoretische benadering. Van alle gemeten decibellen trekt de gemeente namelijk 5 decibel af omdat het verkeer in de toekomst minder geluid zou gaan maken. Maar daar koop je nu niks voor.

Ook hier geldt: wordt vervolgd! We zijn benieuwd of de wethouder naar de burgers op bezoek gaat, beleven is tenslotte iets anders dan in modellen rekenen.

 

Bij het voorstel om een paasbrunch naast de kerstviering te organiseren drongen we als lokale lijst aan op opvang en aandacht in alle wijken voor mensen in nood. Leuk een lunch of kerstdiner maar je moet in nood altijd ergens terecht kunnen wil je echt burgers ondersteunen. Toegezegd is dat dit in kaart wordt gebracht want er is veel te doen in Brunssum voor iedereen maar hoe kom je aan de juiste informatie?

 

Als uitsmijter was er nog een motie van wantrouwen tegen de burgemeester van de lijst BBB Palmen. Hoewel we hun frustraties over een soms partijdige voorzitter van de raad zeker herkennen was dit een brug te ver voor ons, praat met elkaar en behandel ieder raadslid gelijk is ons advies.

 

Raadsvergadering, dinsdag 30 januari 2024

Het was een heel vreemde gang van zaken tijdens de eerste gemeenteraad van Brunssum dit jaar.

Dat kwam omdat de coalitie alle stukken van het college klakkeloos op de agenda zetten zonder de mogelijkheid om er over in discussie te gaan en onderwerpen te verdiepen.

Technisch heet dat A stukken waarbij je alleen een stemverklaring mag geven en het liefst kort zoals de burgemeester telkens laat weten, tot ons ongenoegen.

 

Maar laten we beginnen met het goede nieuws, Math Houben is ons derde raadslid geworden als opvolger van onze kameraad helaas overleden kameraad Piet Drenth.

Het duurde alleen een maand langer want de PAK wethouder Verenice Hermans deed er 28 dagen over om te bedenken dat ze wethouder wil blijven en dus geen raadslid voor het PAK…

Met Math naast Stefanie en Servie hebben we weer meer slagkracht om de belangen van de inwoners van onze gemeente te behartigen in en buiten de raad, want zoals u weet bij ons telt uw mening altijd.

 

Dan de agendapunten

 

-      De kerk van de Langeberg wordt omgebouwd tot woningen met behoud van het gebouw.

Daarin kunnen we ons zeker vinden want het plan loopt al een paar jaar en getuigt van moed en biedt mogelijkheden voor andere verloederde gebouwen. Het wijkteam  en het  kerkbestuur waren daarom al eerder  positief.

 

-      Bouw woningen Komeetstraat 

 

Ook met dit plan kunnen we instemmen omdat de buurt de verloedering meer dan zat is.

Maar we plaatsen kanttekeningen bij het aantal zorgwoningen waarvan onduidelijk is, voor wie ze gebouwd worden en welke zorg er dan komt. De jeugd krijgt op deze manier geen kans en er is geen duidelijkheid over hoeveel zorgwoningen nu nodig zijn in Brunssum.

Dat betekent ook meer uitgaven via de Wmo waar de wachttijden toch al te lang zijn en daar houdt het college geen rekening mee.

 

-      Het derde bouwplan van flats aan de kop van de Trichterweg, de zogenaamde allee krijgt onze instemming niet.

 

De Trichterweg is qua verkeer zeer omstreden en gevaarlijk als het gaat om fietsers en automobilisten die amper van hun oprit afkomen. Als je dan ook nog eens flats gaat bouwen die allemaal oversteken via het fietspad dat naar Sint Janscollege voert via dat fietspad, is het vragen voor ongelukken en daar passen wij voor. Het wordt tijd voor verbeteringen aan de verkeersveiligheid van de Trichterweg en deze plannen maken dat nog moeilijker. 

 

-      Nieuwbouw scholen in Oost

 

Onze lijst is voor goed onderwijs maar dan moet je geen droomkastelen gaan bouwen voor 8 miljoen in dit geval.

Een onderzoek van bijna 2 ton moet bezien welke (nieuw)bouw variant de Meander en Boemerang moet verbeteren. Maar hoe doe je dat als je drie miljoen in kas hebt en weet dat ook bij de Benjamin, centrumscholen, in West, de schakelklassen en oude gebouwen als de Titus Brandsma en Caleidoscoop veel nood is die aangepakt moet worden. Voor de school in de Langeberg ligt een kant en klaar plan. Begin daarmee stellen wij en breng dan alle nood in kaart met financiering die daarbij hoort en een verbinding tussen de Boemerang en Meander is wellicht een goedkoop alternatief. En in een debat was er misschien meer duidelijk geworden, maar zoals gezegd dat wilde PAK, VVD, Lijst Borger en PvdA niet gesteund door de SP. Raar maar waar.

 

-      De gemeenschappelijke regeling Parkstad


Samen werken is belangrijk zeker als het gaat over problemen die de hele regio aangaan zoals verduurzaming, economie en milieu.

Maar waar is de democratische controle en vooral waar is aandacht voor de inwoners die leven in wijken waar allerlei plannen zijn, maar waarvan niemand wat weet?

Participatie staat met een mooi woord in de verordening maar nergens heeft de inwoner het gevoel betrokken of gehoord te worden en dat is funest voor vertrouwen stellen wij.

Samenwerken prima maar dan wel met en voor de burgers en controle en openheid naar alle gemeenteraden en daar schort het nog steeds aan in Parkstad.

 

-      Een integriteitscommissie


Het woord integriteit is in de raad feitelijk in 2022 begraven toen er een rapport over een niet integer VVD-raadslid werd afgedaan als een leerproces en de kosten in deze eenzijdig voor de gemeenschap kwamen.

 

Eerlijk, onkreukbaar, niet koopbaar zijn mooie woorden maar maak ze dan ook waar dus ook na de verkiezingen. Want wat hebben partijen gezegd over lasten bijvoorbeeld en het betrekken van inwoners bij plannen en wat zien we in de werkelijkheid?

Integriteit lijkt steeds meer een begrip om kritische raadsleden monddood te maken en commissies en regeltjes leiden niet tot minder gerotzooi is onze mening. Denk recent bijvoorbeeld aan het Californie grondgedoe in Noord Limburg en de geheimhouding ervan door de provincie.

Doe wat je zegt is ons motto en integer moet je waarmaken niet in theorie maar in de praktijk elke dag weer en dat begint door te luisteren naar inwoners en geen spelletjes te spelen enkel voor macht, aanzien of prestige.

 

-      Communicatie door de gemeenteraad

 

Als partij als raadslid moet je zorgen dat je zichtbaar en bereikbaar bent voor de inwoners. Dat doet Lijst brunssum Lokaal via openbare vergaderingen in de wijken, ombudswerk en onze nieuwsbrieven en ondersteuning aan burger initiatieven. Communicatie begint met luisteren, de goede dingen doen en vooral Brunssum stukje voor stukje beter te maken samen met de inwoners.

Webinars, bijeenkomsten waar slechts 10 mensen komen, of informatie zonder inspraak en verandering van plannen hebben geen zin als er geen behoefte is aan vooraf dus voor besluiten de inwoners centraal te stellen in doen en handelen.

Een papieren nota en de zoveelste ambtenaar is daarbij overbodig, geen woorden maar daden stellen wij.

 

Raadsvergadering, dinsdag 12 december 2023

December is letterlijk een donkere maand en voor onze lijst stond vooral het overlijden van mede oprichter Piet Drenth centraal. 

Ook tijdens de raadsvergadering werd hier bij stil gestaan.
Verder was er weer de gemeenteraad waarbij wij niet hebben mee gedaan aan stiekem overleg (geheime stukken) dus besluiten nemen achter de rug om van inwoners. Met mensen praten en niet over ze! 
Dan krijg je draagvlak, echte communicatie en overwin je weerstand is ons idee.

Als gemeenteraad moet je niks te verbergen hebben, maar helaas het college verklaart te pas en te onpas veel geheim en dan zijn de raadsleden daaraan gebonden anders staat de burgemeester te popelen om aangifte te doen en de politie heeft het al druk zat toch?

De belangrijkste stukken 12 december waren dus helaas geheim. 
Maar geheime besluiten worden uiteindelijk toch bekend en dan informeren we u precies over de gang van zaken.

 

De raad kende vooral veel stukken die formeel zijn zoals belastingverordeningen en legekosten, deels opheffen oude besloten stukken, een accountant inschrijving en dergelijke.

Als Lijst Brunssum Lokaal stemden we in ieder geval, net als bij de begroting, tegen de lastenverhoging van de gemeente als het gaat om OZB, rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Minder uitgeven aan rare projecten en je hoeft de bevolking niet extra te belasten is onze stelling.

Verder pleitten we voor een goed loon in de sociale werkvoorziening en een actief beleid tegen de leegstand zoals ombouw van panden naar woningen.

 

Tijdens deze raadsvergadering maakte Stefanie Offermans voor het eerst deel uit van onze fractie. Zij is overgekomen van het PAK en is tot onze partij is toegetreden. Ze kon zich niet langer vinden in het handelen van de coalitie en het PAK en dat is niet vreemd als je ziet welke soap deze partij uithaalt als het gaat om de opvolging van onze Piet.

Math Houben was benoemd als opvolger en toen beklaagde het PAK zich want de wethouder Verenice Hermans zou voorgaan…. Maar wil zij dan aftreden en zo ja waarom? Wil men een baan voor iemand anders of wat is er aan de hand? Als de wethouder aftreed om raadslid te worden, gaat ze dan gebruiken maken van wachtgeld? Men weigerde te antwoorden en dat is in onze ogen niet netjes ten opzichte van een overleden raadslid. Geen spelletjes spelen maar kleur bekennen zeggen wij. Ook vinden wij dat de burgemeester niet zo stellig moet zijn, want de kieswet zegt iets anders dan zij beweert.

Wordt vervolgd, maar de burger staat blijkbaar nog niet centraal bij veel partijen.

Begroting, dinsdag 7 november 2023

Bijdrage Lijst Brunssum Lokaal Begroting 2024

 

Inhoud:

 

-       Wantrouwen burgers in overheid en politiek 

-       Lokaal draagvlak kalft af

-       Bestrijding armoede 

-       Voorgesteld lastenverhoging is ongewenst 

-       Gasvrij of loodzwaar 

-       De jeugd (skate park en jongerencentrum) komt er bekaaid af 

-       Slecht personeelsbeleid 

-       Wmo en jeugd wachtlijsten 

-       Kleikoelen 

-       Veiligheid 

-       Schutterspark 

-       Onderwijs 

-       Gevaar weg vallen gemeenschapshuis Zuid 

-       Maastrichterstraat 

-       Ondernemers 

-       Senioren 

-       Dierenwelzijn 

-       Akkerbrug 

-       Niet over maar met inwoners praten 

-       Financiering voorstellen 

 

Beste Brunssummers, 

 

laat ik vanaf deze plek eerst sterkte wensen aan partij - en raadsgenoot Piet Drenth, die graag hierbij zou zijn maar door ziekte is geveld.

 Sterkte voor hem, gezin en iedereen die met ziekte en tegenslag te maken heeft.

 

En dan kom ik gelijk bij de essentie van waar politiek over moet gaan volgens de Lijst Brunssum Lokaal, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden voor mens, natuur en milieu.Dat vergt een binding met je inwoners en vertrouwen door in de praktijk waar te maken wat in programma’s is beloofd. Doen wat je zegt dus.

 

Maar zo blijkt, slechts 1 op de 4 inwoners van Nederland heeft nog vertrouwen in overheden en zeker de landelijke politiek. 

Gezien de draai die veel partijen maken als ze aan de macht zijn. Dus hun handelen NA de verkiezingen als de stemmen binnen zijn.Dan lijkt eigenbelang groter dan alle beloften en worden idealen en kiezers snel vergeten.

Die mening hoor je overal in aanloop naar de landelijke verkiezingen. 

Wie is nog te vertrouwen en wie is er echt voor de gewone mensen en niet voor de elite? 

 Waar kun je nog op stemmen vragen mensen of stemmen heeft geen zin meer en dan is het begrip democratie nog een hol vat.  

 

Voor een gemeente speelt dit misschien minder, maar als slechts de helft gaat stemmen ook in Brunssum- geeft dat aan dat wij als raad een meerderheid gewoonweg niet vertegenwoordigen en niet bereiken.

Dat is een rode draad voor onze inzet als Lijst Brunssum Lokaal.

Vertrouwen van gewone mensen terug winnen door eerlijk te blijven en te doen wat je zegt. 

Van de straat naar de raad en terug is onze visie. Politiek moet te begrijpen zijn in woord en daad. 
En daarmee geef ik ook aan dat de huidige VVD-PvdA-PAK- Borger coalitie de onze niet is, 

omdat men juist anders deed NA de verkiezingen dan  gesteld VOOR de verkiezingen.


De her-indelers, dus de landelijke partijen  werden plots met pluche in zicht lokaal 

en de lokalen vergaten hun belofte om lokaal door te gaan voor en met de burgers.

En integriteit is blijkbaar alleen voor anderen bedoeld, niet voor alle raadsleden.

 

Feitelijk is Brunssum met deze begroting van de coalitie weer terug bij af.

De ambities en idealen van verkiezingsprogramma’s lijken verdwenen en de inwoners, waarom het zou moeten draaien worden te vaak vergeten. U noemt dat Brunssum in de steigers, ik noem dat verdere vervreemding tussen bestuur en inwoners. 

 

Zo is een extra bijdrage aan armoedebeleid afgewezen tijdens de raadsvergadering daarover, maar ook nu vinden we er amper iets van terug terwijl je vooruitlopend op een minimumloon van 16 euro de regelingen naar 130% zou kunnen tillen en gratis openbaar vervoer kan bieden voor 12 tot 18 jarigen. 

Dat kost in totaal maximaal 150.000 euro en dat kun je halen door bijvoorbeeld de gelden die niet besteed worden de komende jaren aan de Akkerbrug.

Dan heb ik het over 4 ton.

Lees in deze nog eens de beloften in de verkiezingsprogramma’s bijvoorbeeld.

 

Naast aandacht voor de armoede is ook beloofd door alle partijen in deze raad dat we terughoudend zouden zijn met lasten voor de inwoners. Nou met 49 euro meer voor de afvalheffing, 27 voor het riool en minimaal 10 OZB aan meer kosten, is dat een loze belofte als we naar deze begroting kijken en dat treft dus heel veel inwoners in de beurs. 

En wat stond in de verkiezingsprogramma’s? 

 

Dat geldt ook voor de klimaatverbetering waarbij 2050 staat voor een grote ommezwaai landelijk en misschien Europees dus fossielvrij, maar met een gemeentelijke brief waarin de eerste zin luidt “het college heeft de warmtetransitie visie 2.0 vast gesteld” en een ondoorzichtige kaart van buurten redt je het niet. 

 Temeer omdat betaalbaar niet in beeld komt en mee denkende inwoners amper serieus genomen werden in de totstandkoming van de visie.

 Met een bevolking waarbij 40% van een minimum moet rond komen, 

is voorspelbaar dat je zonder concreet financieel aanbod geen beweging kunt krijgen.

 Zeker niet als blijkt dat de vervangers van gas waaraan nu gedacht wordt dus de koude - warmtenetten of warmtepompen 

duurder zijn dan gas, neem mijnwater als voorbeeld.

 De rijksbijdrage van 1300 euro redt nog veel gezinnen, maar volgend jaar blijft die compensatie uit en wat dan?

 

De netto woonlasten van mensen die verhuisd zijn naar een duurzame huurwoning zijn duurder dan diegenen die in een gaswoning bleven ondanks de idiote stijging van prijzen en vooral belastingen daarop.Dit was niet de belofte de woonkosten zouden dalen.

 En als we dan ook nog eens de minst duurzame gemeente van Limburg zijn dan geeft dat een naar gevoel. Want als gemeente heb je wel een opgave. Hoe zien we dat als raad?

Op de Oost flank is bijvoorbeeld ruimte zat voor windmolens, zonneparken, groene waterstof of opslag van stroom en energie, maar daar horen we niks over terwijl er wel met maar liefst 5,5 miljoen gemeenschapsgeld gouden bergen zijn  beloofd.

En wanneer vernemen de inwoners van Schuttersveld en de Lemmender wat de regio deal voor hun betekent?

 

De lasten voor inwoners stijgen alsmaar door de energiekosten, de inflatie, de ziektekostenverzekering en dus ook door de gemeentelijke heffingen dat is niet verantwoord met een recessie in de maak en wachtlijsten voor een voedselbank en andere liefdadigheid. Angst over de bestaanszekerheid is funest en werkt negatief door op alle levensgebieden.

 

Dan is het betreurenswaardig dat het loket sociaal centraal ten grave is gedragen en je als inwoner weer een aparte intake moet doen bij de Wmo, de jeugdwet en ISD Bol. 

De integrale kijk op inwoners in nood, verdwijnt daarmee zeker als je de wachttijden van de Wmo en Jeugdafdeling ziet. 

Ooit was de bedoeling dat de lokale overheid binnen 6 weken met een besluit zou komen, maar de werkelijkheid bedraagt in Brunssum eerder maanden en dat is slecht. 

 Zeker als je dan in de begroting daar geen extra geld aan uit geeft voor personeel bijvoorbeeld, terwijl communicatie en city branding dus vage zaken, dat wel krijgen. 

Onverantwoord stellen wij als Brunssum Lokaal.

Zeker als je ook ziet dat een uitspraak van de sociaal domeinkamer inzake bezwaren van augustus niet uitgevoerd wordt.

 

Trouwens er wordt wel eens gezegd dat een raad niet gaat over personeel, maar we gaan wel over het budget en zowel inwoners als de raad zijn afhankelijk van goed gemotiveerd personeel dat beleid voorbereid, beleid uitvoert en de inwoner centraal stelt. 

Ambtenaren moeten Brunssum dus kennen.

 

Dan is het meer dan zorgelijk dat de ondernemingsraad opstapt en er wederom verhalen komen over angstcultuur, intimidatie, indekken onveiligheid,  demotivatie en ziekmeldingen.

Deze raad kan veel willen, maar zonder ambtenaren gaat weinig lukken en daarom pleiten wij ervoor dat eindelijk de reorganisatie voltooid wordt, dus veel minder top veel minder directie en management en meer vrijheid en loon voor de mensen die het werk echt doen, de uitvoering.

 Maar dat moet dan wel in een veilige werkomgeving plaats vinden en daar zijn dus vraagtekens bij die opheldering verdienen.

 

Dat brengt me bij de jeugd de jongeren. Door alle partijen wordt gesteld dat deze de toekomst hebben en we goed voor hen moeten zorgen.

Maar waar blijft dan het jongerencentrum dat beloofd was bij invoering van het traject de gezonde stad en vooral waarom wordt het urban park zo u wil het skatepark pas over 2 jaren aangepakt terwijl er nu een groep gemotiveerde jongeren klaar staat om er iets moois van te maken?

Zo ontmoedig je jongeren en schep je desinteresse in het bestuur en in de politiek. 

Zet het geld bedoeld voor een prestige Schuterspark laan in voor de jeugd en je komt al een heel eind.

 
Ontmoediging geldt ook voor de bewoners rondom de Maastrichterstraat zij willen een veilig verkeer en hebben ideeën hoe dat aangepakt kan worden, maar ze voelen zich weinig gehoord. Alleen overleg is niet genoeg het gaat om resultaat, 

om de zichtbaarheid van de gemeente als het gaat om het welzijn en de veiligheid van burgers de inwoners. Ook als het gaat om verkeersveiligheid!

 

Ontmoediging geldt verder voor de inwoners van de Kleikoelen en omgeving die teveel overlast hebben van de buitenring en aan het lijntje worden gehouden met metingen. 

Zo gaan kostbare jaren in een leefomgeving verloren en dat leidt niet tot meer vertrouwen in een bestuur.

 

Neem ook de veiligheid. 

We zien in grote mate de afwezigheid door de rijksbezuinigingen van politie en het niet opwaarderen van de inzet van een Boa bijvoorbeeld in de avonden.

De raad kende meer geld toe maar de service is er niet op verbeterd. Dat is dus slecht handelen. Weer staat de inwoner in de problemen er alleen voor in Noord, Treebeek of waar dan ook.

 

Het Schutterspark is in de visie van de raad belangrijk voor de natuur en dieren en deels een echt volkspark zoals bedoeld destijds vanuit de staatsmijnen.

 Daar worden ondernemers tegen gewerkt maar legt het college wel een laan aan van 6 ton om 1 ton subsidie te krijgen zoals gezegd. IBA waanzin zou je kunnen zeggen.

 En eiken worden massaal geveld terwijl op vragen van de raad geantwoord was dat er eerst met inwoners gepraat zou worden over natte vennen of bomen die ook een thuis bieden aan reeën en wilde zwijnen bijvoorbeeld.

 Maar nergens is gepraat en er gebeurt van alles alweer over het hoofd van de inwoners heen.Geef de ondernemers de ruimte stellen wij en blijf van de bomen af want met de klimaatverandering zijn bomen van grote waard en drogen hangvennen uit.

Een visie vergt een goed uitvoeringsplan dat je aan de raad en inwoners vooraf laat zien en is geen grabbelton  voor een college. 

 

Apropos ondernemers, het winkelcentrum is leeg en als dan iemand een winkel opent en denkt ik krijg daarvoor ook de premie die streetwise aangeeft maar dat gebeurt niet dan is dat ondernemers onvriendelijk beleid en opent niemand meer een winkel. Hoe kan dit toch? 

U stelt verder dat de kansengelijkheid voorop staat in het onderwijs, maar als we naar de gelden kijken dan geldt een extra investering voor een jaar, dat is toch echt te weinig denken wij. 

En bij huisvesting valt op dat de nieuwbouw zowel in Oost als de Langeberg vertraagt terwijl de inhoudelijke visie al jaren klaar is. 

Gezien de ontwikkelingen rondom de Burcht dreigt Zuid verder zijn laatste gemeenschapsplek te verliezen en ook hierover geen woord in deze begroting. 

Als gemeente moete je handelen en niet afwachten is onze mening. 

 

Jongeren hebben we genoemd maar de senioren zijn de grootste groep onder onze bevolking en de seniorenaad zou de centrale bond van ouderen opvolgen zo is besloten, 

maar waar blijft die seniorenraad. 

Er zijn mensen die dit werk willen oppakken, maar het college komt niet over de brug met subsidie. Wekt dit vertrouwen?

 Waar is de snelheid die nodig is als het om inwonersinitiatieven gaat is dan ook onze vraag in deze.

Mensen voelen zich tegen gewerkt en kapot gemaakt in bureaucratie en werkgroepen en het gevolg is te zien in samen kracht ooit begonnen met 200 deelnemers en nu kapot met nog minder dan 6 inwoners die deelnemen.

 

Worden die lessen niet geleerd. Gaat u gewoon door op dezelfde weg ook als er maak 25 inwoners naar de Brikke Oave komen  inzake duurzaamheid?

Begin weer bij luisteren zonder ambtelijke kaders, werkgroepen en webinars is onze oproep.

 

En zet passie in beleid want een compleet dierenwelzijn af te doen met opname van huisdieren in een asyl geeft aan dat u de kern mist van dierenwelzijn. Lees de nota nog eens zeggen wij en voer het beleid in de breedte uit.De dieren verdienen het.

 

Hetzelfde zien we bij de gelden voor de Akkerbrug. Die blijven in de boeken staan terwijl er een raadsinformatiebrief de deur uit is met de brug komt er niet. Dat is toch je reinste politieke misleiding en enkel bedoeld om de coalitie te zalven.


U begrijpt dit is onze begroting niet, er wordt over de hoofden van de inwoners heen gedaan, gepraat en gedacht en ja er gebeuren ook heel veel goede zaken in ons stadje.

 Maar als je de inwoners vergeet en de binding met de gemeenschap verliest dan bereik je dus niet meer vertrouwen in de overheid of burgers die zich betrokken voelen. 

 

En wat betreft de financiën en dus de dekking van onze wensen mbt jongerencentrum, armoedebeleid en bijvoorbeeld het skatepark stellen we dat op  basis van de septembercirculaire  er  voor 2026 weliswaar een tekort van 690.000 is maar  voor 2027  er zelfs een overschot van 1.300.000 is. Dus storting in 2025 van 1.330.484 is helemaal niet meer nodig.

 

Dus als we nog geld zoeken zouden we kunnen zeggen dat storting van die 737.000 in de algemene reserve in 2024 niet nodig is. Kan ook een onsje minder. Beter gebruiken voor haalbaar en betaalbaar voor genoemde zaken en de energietransitie.

 Raadsvergadering 26 september & 3 oktober 2023

De gemeenteraad van september duurde twee avonden, maar was helaas niet te zien op 
ZO-NWS, daar Beekdaelen tegelijk vergaderde.

 

Jammer want de agenda ging iedere bewoner van Brunssum aan.

Vooral  de vraag hoe gaan we van het gas af, of beter gezegd:
hoe moeten we van het gas af.

 

Haalbaar en betaalbaar klonk het eensgezind maar de nota WarmtetransitieVisie 2.0 kon onze instemming niet krijgen.

Want Rutte stelt wel, we moeten van het gas af, maar zegt niet hoe en op wiens kosten!

Dat was wel anders bij de overgang van kolen naar gas!

Elke gemeente moet nu het wiel uitvinden en dat gaat gepaard met veel extra ambtenaren, vergaderingen en adviezen en de inwoners worden bijna vergeten.

Neen zegt het college, we organiseren webinars en hadden twee bijeenkomsten in de Brikke Oave….

Klopt, zegt Brunssum Lokaal, maar wie volgt een webinar waar je niets mag inbrengen en in de Brikke Oave zagen we tocht echt slechts 24 bezoekers.

Anders gezegd, iedereen praat over duurzaamheid, maar wel over de kop van de inwoners heen en zeker niet rekening houdend met de inhoud van de beurs van de inwoners.

 

Isolatie prima als het kan, maar het is geen oplossing om energie armoede te bestrijden als de tarieven van de gas vervangers duurder zijn dan van gas, neem Mijnwater in de nieuwe buurten in Brunssum. Het functioneert niet EN de kosten zijn erbarmelijk hoog, zo wordt wonen onbetaalbaar en dat lijkt aan bestuurders geheel voorbij te gaan.

 

Met de aangenomen visie ligt helaas alles vijf jaar vast en wordt alleen ingezet op verbeteringen die allemaal met stroom te maken hebben, terwijl iedereen op de hoogte is van de problemen van ons net.

Jammer dat er geen meerderheid is te vinden voor een proeftuin in Oost, voor opslag van stroom, waterstof, zonnethermie, een warmtenet of biogas.


Met alleen stroom gaan we het niet redden en betaalbaar is energie zeker niet zolang de multinationals de prijs mogen dicteren en de regering enorme accijnzen heft. 

 

In Noord in de Lemmender en in Schuttersveld start de gemeente met de plannen en wethouder van Leusden beloofde dat dan naar de hele wijk gekeken wordt,  dus duurzaamheid, maar ook parkeren, veiligheid etc. En ja er wordt een eigen bijdrage gevraagd van particuliere woningbezitters en er komt subsidie, maar hoeveel dan vragen wij als Brunssum Lokaal?

Dat is nog onbekend, dus mensen afwachten wat de bezoekjes van de gemeente gaan brengen en vooral of er dan duidelijkheid is waardoor we daadwerkelijk een stap verder komen in het gevecht voor een beter milieu in het belang van mens en natuur, want daar zou het om moeten gaan en ja haalbaar en betaalbaar.

 

Adviesraad

 

De adviesraad over duurzaamheid voor en door gewone Brunssummers die een mening en goed idee hebben in deze juichen we toe want de betaalde adviseurs hebben meest commerciële belangen. Alleen eerst eens visie aannemen en dan een adviesraad installeren is wel heel raar. Dit gaat alleen functioneren als de politiek ook luistert naar haar inwoners, dus geef je op is onze mening.

 

De Lijst Brunssum Lokaal heeft niets tegen een goed zorg en veiligheidshuis als de inwoners daar voordeel van hebben door meer veiligheid en goede zorg.

 

Echter daarvoor heb je geen gemeenschappelijke regeling nodig die weer extra vergaderen, eigen personeelsdiensten en bijvoorbeeld eigen ict licenties kost, dat was het voorstel van het college en daar stemden we tegen.

 

De GR maakt de zaak onnodig duur, daar het veiligheidshuis goed kan functioneren onder een gemeente zoals tot voor kort Kerkrade en daarvoor Heerlen waardoor je kosten bespaart. Kijk ook naar Maastricht.

 

Daarnaast eigent zich deze organisatie steeds meer taken toe die niet tot haar werkgebied horen in onze mening, zoals Wmo maatwerk Voorzieningen, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie en wijkteams.

 

Dat kan onze gemeente en andere gemeenten ook zelfstandig.

De 155.000 euro bijdrage van Brunssum die oploopt tot 188.000 euro per jaar kon onze instemming dan ook niet krijgen, het kan een stuk goedkoper is onze boodschap.

 

De omgevingswet (ow)

 

De OW is bedoeld om meer inspraak en invloed van de burger te bewerkstelligen en dan is het vreemd dat het college in deze voor stelt dat ze pas vanaf 1000 vierkante meter bebouwing de raad wil inschakelen als volksvertegenwoordiging. 

 

Dit is volgens de Lijst Brunssum Lokaal voor een kleine stad als Brunssum teveel mandaat aan een college en dat geldt ook voor de twee hectare bebouwing voor sport en recreatie.

 

Als het college de omgevingswet serieus neemt en dus de inwoners vanaf het begin betrekt bij plannen en echt luistert, dan heb je geen mandaat van deze omvang nodig. 

De omgevingswet is namelijk bedoeld om het vertrouwen van de inwoners in besturen weer terug te winnen en dat doe je niet door vooraf reeds mandaten voor vrijstelling te regelen. 

De idealen van “de inwoners centraal en overal op tijd bij betrekken” lijken reeds ingeleverd voor meer bureaucratie en macht voor een college, bijzonder jammer. 

Dat geldt ook voor schade bedragen die een gevolg kunnen zijn dus een eigen risico van 500 voor particulieren en 1000 voor een ondernemer.

Veel te hoog vinden wij. En als je ook nog eens 300 euro kwijt bent om alleen al in bezwaar te kunnen gaan weet je dat de meeste inwoners hun recht bij voorbaat kwijt zijn. Een slechte zaak dus.
 

Als de gemeente de omgevingswet en haar inwoners echt serieus neemt, dan gaat ze eerst in overleg met de inwoners, en zeker die van Schuttersveld, over de besteding van die 655.000 voor Schutterspark, om maar een actueel voorbeeld te noemen. 

 

Tja en dan het reglement van orde, voor de gemeenteraad het zal u waarschijnlijk weinig interesseren maar toch.

De inspraakmogelijkheden voor de inwoners wordt in ieder geval vergroot dus u kunt nu over alle zaken die u van belang vindt aan het begin van een raad 5 minuten inspreken.

De minimum leeftijd voor commissieleden wordt 16 jaar en ook dat is goed, maar dan moeten stukken ook leesbaar zijn zegt onze partij anders haakt iedereen weer snel af.

Minder zijn de artikelen die de raad aan banden legt en de voorzitter dus de burgemeester, teveel macht geven.

Ook deze raad merkten we weer willekeur want de voorzitter kapte ons als Lijst Brunssum Lokaal af, net als de lijst Palmen.

Deze partijdige houding pikken we uiteraard niet en dat hebben we duidelijk gemaakt.

 

De gemeenteraad eindigt altijd met het afhandelen van vragen van partijen en wij stelden deze keer de openbare orde problemen van Noord en het Orionplein ter discussie want het college handelt wel snel in het centrum als het gaat om vernielingen aan een monument maar de wijken moeten maanden wacht op cameratoezicht en dat is niet fair.

Verder waren we verbaasd dat de ondernemers in het Schutterspark geen gelijke behandeling krijgen onder het motto ze opereren in kwetsbare natuur. De provincie legt wel een Buitenring aan door de heide en Tennet kapt elke 5 jaar alles kaal, maar de ondernemers in het Schutterspark zijn dan in een keer een probleem. Volstrekt belachelijk vindt onze partij en gelukkig wordt er dan ook verder gezocht naar een oplossing door natuur elders te compenseren.

Rest nog de enorme overlast voor sommige inwoners die wel tot 3x hun woning onder water zagen na hevige regenbuien.

Eind dit jaar komt er een plan voor riool aanpassing en dergelijke beloofde het college tegen deze overlast en dat is dringend noodzakelijk. 

 

 

 

 Raadsvergadering 11 juli 2023

In een visie kun je niet wonen en van mooie voornemens kun je geen boodschappen betalen of een buskaartje kopen. Dat is een korte samenvatting van de raad van 11 juli die zeker de mensen die moeilijk rondkomen in Brunssum, zwaar op de maag zal liggen.

 

Verder was er weer gedoe zoals dat heet en mochten ouders niet inspreken over gezonde lucht op school, omdat dit niet volgens de regels zou zijn.

Wij stelden als Lijst Brunssum Lokaal dat een raad het volk moet vertegenwoordigen en dan begin je met luisteren, maar neen voor de meerderheid was dit geen thema ondanks al die mooie beloften over de burger centraal. Bah!

 

En vragen stellen over een mogelijk ten onrechte geschorste gemeentesecretaris, neen hoor ook dat mocht niet!

 

De democratische beginselen komen daarmee in gevaar was ons antwoord in deze want de huidige coalitie probeert ook zoveel mogelijk agendastukken als hamerstuk af te werken waardoor een goed politiek debat uit blijft.

 

HET VERRUIMEN VAN MINIMABELEID EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR GRATIS OPENBAAR  VERVOER

 

in de vorige periode werd er vooruitgang geboekt op dit gebied van door het inzetten van subsidies bijvoorbeeld voor leergeld, de voedselbank en samen delen. Maar ook door de verhoging van regelingen naar 120% van het minimum.

Op verzoek van de raad lag er nu een heel boekwerk met alle mogelijkheden en ondanks oproepen van Borger, PvdA, PAK en SP eerder dit jaar werd nagenoeg niets toegevoegd.

Ja er komt een kledingpakket voor kinderen bij en de energietoeslag wordt via het Rijk doorgegeven evenals een verhoging van het noodfonds met 25.000 euro maar de regelingen voor minima blijven steken op 120% en ook gratis openbaar vervoer kreeg geen meerderheid.

Wij stelden voor om 150.000 euro toe te voegen voor dit anti-armoedebeleid en kregen alleen steun van de BBB Lijst Palmen. De rest houdt het bij mooie woorden en laat de mensen in nood in de steek en dat is jammer maar ook tegen de beloften in verkiezingsprogramma’s.

 

Terecht wijst iedereen naar de regering die vanaf Rutte 1 t/m 4 de bevolking op dit gebied links laat liggen want  daar ligt de oorzaak van alle ellende. Het minimum in Nederland, een rijk land, is te laag waardoor de liefdadigheid en de toeslagen met hun affaires de nood moeten minderen.

Het is ronduit schandalig dat mensen naar een voedselbank moeten!

Verhoog het minimuloon en de uitkeringen en dan kan iedereen mee doe in de samenleving, toch?

 

Alleen zolang dat niet gebeurt door de regering moet een gemeente wel een sociaal gezicht laten zien en die kans was er deze keer, maar neen PAK, Borger, PvdA en VVD stemden tegen ons voorstel om de nood te minderen in afwachting van beter landelijk beleid.

Terwijl er geld is als je ziet dat men wel extra geld reserveert voor een fietspad bijvoorbeeld.

 

TENNISSPORT

 

Grote overeenstemming was er om 35000 euro uit te geven voor een onderzoek naar een nieuwe tennisaccommodatie met padelbanen.

Goed volgens ons omdat de huidige verenigingen het niet meer bol krijgen qua leden en geld en omdat padel een extra sport betekent in de breedte.

De nieuwe accommodatie moet wel passen in de omgeving dus geen geluidsoverlast en nadelen voor andere verenigingen, maar wel met  veel plezier en een nieuwe toekomst voor de tennissport in Brunssum.

 

EEN WOONVISIE

 

Een dik stuk papier  van gemeenten en woningbouw verenigingen dat als het nageleefd  wordt voordelig is voor huurders en kopers.

 

Maar dan moet er wel nog huiswerk plaats vinden volgens de Lijst Brunssum Lokaal zoals

-      Een urgentiesysteem voor woningzoekenden dat nu ontbreekt in parkstad

-      Een verbetering van het inschrijf systeem thuis in limburg in de zin van voorrang voor mensen uit de regio

-      Afspraken over betaalbaarheid daar de netto woonlasten van huur en energie voor velen een molensteen om de nek worden

-      Een visie over duurzaamheid die de negatieve ervaringen opgedaan met mijnwater voorkomt en niet enkel inzet op elektriciteit

-      Een verbod op de verkoop van zorgwoningen zoals focus, aanleun en dergelijke zoals onlangs voorgesteld door Vincio 

 

En alleen in een visie kun je niet wonen dus is regie en terugkoppeling aan de raad nodig als het gaat om de uitvoering van deze Woonvisie, maar ook op de afspraken gemaakt in de

-     Regiodeal Brunssum Noord 

-     Volkshuisvestingsfonds (VHF)

-     Prestatieafspraken

-     Woon- zorgvisie 

-     Herstructurering van kwetsbare wijken 

 

Wonen is een elementair mensenrecht maar door rijksbeleid zijn de kosten te hoog en woningen te kort!

 

JAARSTUKKEN

 

Deze gaan over beleid dat is uitgevoerd in een heel jaar, in dit geval 2022, met alle cijfers erbij als het om geld gaat. Helaas werd discussie verboden, want het was weer een hamerstuk en zodoende konden we slechts minimaal aandacht vragen voor de gezonde lucht in de centrumschool, de gelijke kansen voor de ondernemers in het Schutterspark 

en de mijnwaterproblemen voor de huurders.

Een slechte zaak dus dat monddood maken van de oppositie.

 

 

BURGEMEESTER

 

Als uitsmijter volgde nog een debat over een klankbordgroep en dat is niet meer dan een commissie die de burgemeester evalueert per jaar op goed en te verbeteren handelen.

Burgemeesters zijn namelijk niet gekozen maar nog steeds benoemd door het rijk.

 

Die commissie heeft dan ook nog eens 75 jaar zwijgrecht en dus is het niet zo spannend politiek wat daar gebeurt,MAAR in deze periode stapten de heer Arts (SP) en mevrouw Lust (Lijst Borger) uit deze groep en een vervanger vanuit de coalitie werd geweigerd.

Als dan de overgebleven leden Palmen (BBB Lijst Palmen) en Offermans (PAK) ook nog eens de beschuldigingen krijgen dat ze niet integer werken weet je dat er politiek iets speelt en daarom stemden wij tegen een nieuwe klankbordgroep, want dit gedoe helpt de burgers van onze stad niet vooruit en zet de verhoudingen op scherp. Dat kon je duidelijk opmaken uit het emotionele, maar wel eerlijke betoog van Stefanie Offermans. Je kon goed horen hoe hard de beschuldigen waren aangekomen.

 

Blijkbaar weten sommige partijen meer dan de Lijst Brunssum Lokaal ondanks vertrouwelijkheid, hoe dat kan? Daarop kregen we geen antwoord.

 Raadsvergadering 12 juni 2023

 

Deze keer een gemeenteraad op een maandag 12 juni en ook nog eens met een gewijzigd begintijdstip van 18.00 uur, dus veel inwoners zullen er niets van gehoord en gezien hebben. 

Jammer want het is belangrijk dat u de raad kunt controleren op wat ze zeggen en doen, valse beloftes maken kan tenslotte iedereen.

Waarom dit alles? Sommige wethouders wilden naar een congres en dan moet de rest schuiven blijkbaar. 

Maar nu naar de inhoud, want als de vergadering van 18.00 uur tot maar liefst 01.00 uur duurt, valt er wel wat uit te leggen.

 

Het was dus een lange vergadering met heel veel stukken van instanties waarbij Brunssum samen werkt met andere gemeenten en de raad haar zegje moet doen over de begroting en besteding van gelden.

 

In het algemeen is dat niet zo spannend, dat waren wel de twee bouwlocaties, waarvoor een bestemmingsplan gewijzigd moest worden.

En dan een vreemde motie van afkeuring van de coalitie aan het adres van Jo Palmen als uitsmijter. Onze inbreng ziet u hieronder:

 

Aan de Dorpstraat hoek Prins Hendriklaan, verschijnt bij het vroegere tankstation een flat en onze partij Lijst Brunssum Lokaal was verbaasd dat dit slechts een hamerstuk was. Dan mag je alleen ja of nee zeggen. Vreemd, want er zijn genoeg inwoners die hierover vragen en een mening hebben. 

Tegen de bouw aldaar hebben we niets, maar je moet dan wel rekening houden met de privacy van de omgeving, voorkomen dat er door de dakinstallatie geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat en dat gasloos niet betekent dat huurders dezelfde problemen krijgen als de huurders die met mijnwater te doen hebben. Ook waarschuwden we voor de bodemvervuiling aldaar.

 

Voor de Raadhuisstraat was wel discussie voorzien en er meldden zich diverse omwonenden die terecht waarschuwen voor schade aan de omgeving, omdat er een bron aldaar actief is naast een  zandbodem. Hierop is bouwen heel lastig zonder dat de omgeving schade lijdt zoals meer grondwater, scheuren of verzakkingen bij de bestaande woningen. 

De coalitie van Lijst Borger, VVD, PvdA, PAK en VVD heeft de mond vol over participatie, maar naar deze bewoners was en is dus niet geluisterd.

Ons voorstel om de helling niet af te graven werd weg gehoond en blijkbaar is men dusdanig overtuigd van eigen gelijk dat schade voor omwonenden geaccepteerd wordt. Zo ga je dus niet om met burgers stellen wij. 

Als een raad geen respect heeft voor in de inwoners die met goede argumenten komen, dan is er geen sprake van volksvertegenwoordiging maar meer van misplaatste arrogantie.

 

Wat betreft de verkeersonveiligheid rondom de Maastrichterstraat vroegen wij weer wanneer de beloofde actie nu komt die de veiligheid van fietsers, maar ook automobilisten vergroot. Met name de kruisingen zijn niet te overzien. De schouw ter plekke heeft dat inzichtelijk gemaakt dus langer wachten met ingrijpen kan niet vinden wij. De wethouder ziet dat anders en beloofde een brief…

 

Lastenverhoging

Wat de Rd4 betreft, dus de overheidsdienst die vuil ophaalt en de milieuparken beheert, geldt dat zij per huishouden 35 euro duurder worden. Daar zijn redenen voor, maar onze Lijst Brunssum Lokaal is van mening dat dit niet automatisch tot lastenverhogingen voor de burger mag leiden, want die heeft het al moeilijk zat met alle prijsstijgingen en daarom roepen we het college op om deze lasten deels zelf op te vangen via de begroting van de gemeente.

 

Bij de Kredietbank Limburg die eigendom is van Brunssum, Landgraaf, Maastricht, Heerlen, Kerkrade en Sittard treedt Heerlen uit en wij stellen dat dit niet ten laste mag gaan van meer uitgaven voor de Brunssumse burger. Als Heerlen uitstapt uit deze regeling die burgers met schulden moet bijstaan, moeten ze ook de rekening daarvoor betalen.

 

De GGD  is ook een gemeenteschappelijk regeling die flink duurder wordt en wij vinden het genoeg. Kom eerst met resultaat voordat je nog meer programma’s bedenkt. Gezondheid is een groot goed maar als je de armoede niet bestrijdt dan is veel GGD werk water naar de zee dragen.

 

Voor Omnibuzz vroegen wij aandacht voor het tekort aan chauffeurs, waardoor dit vervoer voor mensen met een beperking het risico inhoudt dat er minder ritten mogelijk zijn. Betere buren kan mensen opleiden in deze is ons advies.

 

En vinden wij dat bewegen en sporten gezond is? Tuurlijk zal iedereen zeggen en daarom is de beleidsnota sport en bewegen niet zo belangrijk. Veelmeer is van belang HOE je meer mensen zover krijgt en hoe je dan het geld daaraan besteedt. Helaas wil dit colllege niet met de raad praten over deze hoe vraag.

Dat noemt men uitvoering en dan mag de raad alleen de beurs trekken, Brunssum Lokaal vindt dat onzin, want een nota met een volzin als sporten is gezond kan wat ons betreft gelijk naar de boekenkast als je niet met de inwoners samen gaat bedenken wat beter kan en moet in Brunssum.

Komt er nu ook een nota cultuur is vorming, muziek verbindt of dansen maakt gelukkig? Hopelijk niet, want in volzinnen kun je niet wonen.

 

Heeft u van het zorg- en veiligheidshuis gehoord? Een instantie die een ton meer gaat kosten.

Neen, dan is dat niet zo erg want deze instelling gaat over zaken als huiselijk geweld, jonge criminelen, ex TBS'ers etc. En inderdaad de meesten van ons staan daar buiten. Dit huis doet zelf niets aan hulpverlening, maar ziet toe dat anderen hun werk doen en vooral ook samen om te voorkomen dat privacy bijvoorbeeld een alibi is om niets te doen.

In Maastricht en Sittard is er ook zo'n huis en feitelijk zou justitie dat moeten betalen en niet de gemeenten. In het verleden was er strijd tussen Kerkrade en Heerlen over de vestiging van dit huis en nu het duur wordt mogen andere gemeenten zoals Brunssum bijspringen, lijkt het.

Daar zijn wij niet meer akkoord, als je al wil veranderen ga dan naar één instelling in Zuid- Limburg want geweld en criminaliteit kent geen grenzen en één directeur in plaats van drie is goedkoper.

Helaas vond een meerderheid van niet en zo komt er nu een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor een zorg en veiligheidshuis in Heerlen met extra kosten voor ICT, personeelszaken, administratie en dergelijke. Zaken waar de burger niet wijzer of beter van wordt.

 

Focus woningen bieden mensen met een handicap de mogelijkheid om zelfstandig te leven met zorg in de buurt, maar wel 24 uur bereikbaar.

Dankzij de inspanningen van Bennie Jongenelen kent Brunssum ook zo een project naast de Emma Staete, hetgeen als gebouw eigendom is van Vincio de opvolger van woningvereniging de Voorzorg. Tot onze verbazing gaat die de boel verkopen, waardoor aanleunwoningen en deze Focuswoningen gevaar lopen, want een nieuwe eigenaar hoeft zich niet te binden aan de zorgplichten.

Heel vreemd dus dat het college niet in de bres springt voor deze groep want het gebouw is met veel subsidie gebouwd en je zou toch zeggen dat je als lokale overheid je burgers in nood bij staat en dus tegen de verkoop ageert. Dat gebeurde niet en vandaar weer onze oproep aan het college, sta de inwoners in deze bij!

 

De laadpalen met parkeervakken voor elektrische auto’s lijken plompverloren in veel straten zonder overleg vooraf geplaatst en nu deze twee parkeervakken weg snoepen, ook op plekken waar er al parkeerproblemen zijn, worden inwoners terecht boos.

Alweer geen communicatie vooraf zodat de doorsnee  inwoner niet eens weet dat er iets besloten is en hoe je daar bezwaar tegen kon maken. Dit is weer een vorm van over de burger praten en niet met de burger en dat is ons een doorn in het oog. Wij vragen daarom op het opheffen van palen die niet gebruikt worden en herstel van parkeerplaatsen voor alle gebruikers waar de plaatsing van deze palen tot problemen leidt.

 

En dan als laatste een vreemde motie van afkeuring gericht tegen Jo Palmen. De discussie duurde een uur en zoals verwacht waren de stemmen geteld en de aanwezigen van PAK, PvdA, VVD, Borger en SP stemden in. Wat dat de burgers van Brunssum oplevert was onze onbeantwoorde vraag. Want dat Palmen vraagtekens stelt bij raadsleden van de Lijst Borger die meestemmen als het gaat over hun eigen vereniging waarvan ze ook nog eens bestuurslid zijn, is toch niet vreemd. Waarom zou je deze schijn van belangenverstrengeling willen, vraagt Brunssum Lokaal zich af?

En over integriteit denkt men blijkbaar weinig principieel. Toen in februari 2022 een rapport voorlag waarin het handelen van een VVD raadslid als niet integer werd beschreven, vonden dezelfde mensen die Palmen nu de les lezen dat niet de moeite waard en werd dit optreden met een schade van meer dan 6000 euro voor de gemeente weg gewuifd als een leerproces…… Door dit gedoe verliezen steeds meer burgers hun vertrouwen in de overheid en dat is niet raar. 

 

Andere dossiers waarin we als Lijst Brunssum Lokaal actief zijn?

Het bewonerscomité Mijn?Water krijgt onze volle steun vanwege de rekeningen die niet te controleren en te duur zijn en de techniek die niet werkt. Schandalig en daarom onze steun aan dit comité.

 

Duurzaamheid is verder een woord dat zo vaak misbruikt wordt. dat je bijna zou vergeten dat onze aarde op tal van gebieden ten onder gaat. De opwarming, het klimaat, de gore lucht en al dat plastic bijvoorbeeld vraagt om een samenleving die beter om moet gaan met mens, natuur, dier en omgeving.

Te beginnen  in Brunssum en daarom zijn we ook actief bij het bevorderen van een adviesraad van burgers die de politiek moeten leiden en niet andersom

 

En uiteraard blijven we alert op de verkeersmaatregelen rondom de Maastrichterstraat, Daar heeft de gemeente slechte adviezen gekregen van derden over de inrichting, maar dat maakt niet dat je de zaak niet in orde moet maken met de fietswegen van Beekdaelen als voorbeeld.

 

Lijst Brunssum Lokaal is actief in woord en daad in en buiten de gemeenteraad voor een beter Brunssum en ook u kunt meedoen, elke mening doet er bij ons toe, meld je aan

 

RAADSVRAAG

In de vorige vergadering stelden wij de vraag wanneer de schouw over de verkeersonveiligheid in en rondom de Maastrichterstraat gevolgen zou krijgen in de zin van werkzaamheden die de veiligheid vergroten. 

 Fietsers lopen het riscio vanaf een kruising en oprit aangereden te worden en automobilisten ontbreekt op kruisingen gewoon het zicht.
Het antwoord van de wethouders was: heel snel gaan we aan de slag.  inmiddels is de situatie echter nog steeds onveilig en is er infrastructureel niets gebeurd! 

Dat betekent dus elke dag weer het gevaar van aanrijdingen of valpartijen van fietsers zoals bij het kerkje door de randen nabij de fietspaden

 

Kortom weer de vraag wanneer wordt er nu ingegrepen en krijgen de bewoners de uitslag van de evaluatie waarvoor ze tijdens de schouw genoeg informatie hebben gegeven

Denk aan het terugbrengen van trottoir parkeervak fietsweg en het herstellen van zebrapaden

 
Onze woordmeldingen tijdens deze raad

 

6.1 Rd4

De begroting is toegelicht en blijkbaar is afval nog steeds niet voldoende waard als grondstof dat we de kosten beperkt krijgen. De kosten per gezin gaan 35 euro omhoog en dat is gezien de financiële zorgen van veel inwoners geen goed nieuws. Dus we zijn van mening dat dit bedrag niet zomaar vertaald kan worden in een lastenverhoging voor de burger, maar dat het college dit in de begroting moet meenemen en mogelijk moet afdekken uit de gemeentelijke middelen.

 

6.3 de KBL

De kredietbank is een belangrijke overheidsinstelling voor mensen in financiële nood bij de bestrijding van schulden. Heerlen stopt echter als mede eigenaar en we roepen het college daarom op om erop toe te zien dat de overige gemeenten die blijven zoals Brunssum geen extra geld daardoor kwijt zijn en we vinden het van belang dat de tarieven voor deelnemende gemeenten lager zijn dan die voor gemeenten die slechts inkopen. Het kan dus niet zo zijn dat Brunssum opdraait voor andere gemeenten die geen risico willen.

 

6.4 de GGD

De GGD wordt fors duurder en weliswaar werd dat goed toegelicht tijdens de commissie, maar nog geen week later verscheen een rapport van een onderzoekster van de universiteit waarin bevestigd wordt dat een trendbreuk enkel gericht op al die programma’s die de GGD hanteert tot niets leidt als je geen armoede bestrijdt en redeneert vanuit de nood van de mensen. Wat de lijst Brunssum Lokaal betreft is dit dan ook de laatste prijsverhoging en dient er op grond van het onderzoek bekeken te worden welke programma’s geschrapt kunnen worden.

De zienswijze dat wij verwachten van gemeenschappelijke regelingen dat ze meer geld in hun eigen bedrijfsvoering moeten zoeken slaat bij dit voorstel nergens op want we stemmen in met meer uitgaven en daarmee is deze zienswijze eigenlijk gebakken lucht. 

Een uitspraak zonder inhoud.

 

6.7 Dorpstraat

Een bestemmingsplan wijziging voor bouw is niet slecht echter bij dit agendapunt ligt net als bij de Raadhuisstraat een bouwplan voor dat blijkbaar met geen argument te wijzigen is en dat is een slechte zaak.

Nog gekker is dat dit een hamerstuk is terwijl we wel gaan stil staan bij een rapport als bewegen is gezond.

Daarover verschillen we niet van mening maar in dit geval is er meer aan de hand en zijn er nog vele vragen onbeantwoord.

Neem het gasloos bouwen en duurzaamheidsinstallaties op het dak.

Wat betekent dat voor de netto woonlasten dus energie en huur als je kijkt naar het monster mijnwater?

Wat betekent dat voor de geluidswaarneming in de omgeving als we denken aan de school in het centrum en de ervaringen bij de Brikke Oave

En waarom stelt u dat er slechts een lichte vervuiling is terwijl op dit grondstuk een tankstation en smeerputten hebben gelegen?

In de commissie was er te weinig tijd en als je dan in de raad alleen ja of neen kunt zeggen is dat een gebrek aan inhoud en ook democratie.

Waarom geen discussie, waarom geen tijd voor dit soort belangrijke besluiten?

Voor PAK, PvdA, VVD, SP en Borger zijn dit soort vragen blijkbaar niet van belang maar voor de omgeving wel degelijk.

 

Daar we geen discussie kunnen voeren en dus ook geen antwoorden krijgen zijn we genoodzaakt tegen te stemmen terwijl wij nieuwbouw mits betaalbaar en verantwoord zien zitten en noodzakelijk vinden. Maar dan wel zorgvuldig, afgewogen en met draagvlak in de omgeving.

 

6.8

Geen bedenkingen Rumpenerstraat

Vorige raadsvergadering wezen wij u als LBL op de toenemende verloedering en verpaupering van de Rumpenerstraat en het antwoord was we komen met een integrale afweging.

Ik heb toen geantwoord als jullie met een nota komen zijn de panden al verkochten en hebben we als gemeente het nazien.

Feitelijk is dit daar een voorbeeld van zonder dat je naar de hele straat kijkt geef je nu voor 1 pand een vergunning tot ombouw naar flats en daar is niet mis mee mits andere ontwikkelaars dan ook gelijke kansen krijgen zoals Drummen of anderen en mits die ook bibob gecontroleerd zijn

Onroerend goed is op dit moment zeer in trek om crimineel geld wit te maken en daarop moet je als gemeente toezien anders krijg je problemen in de toekomst. Bij dit pand lijkt alles in orde maar controle is altijd beter dan vertrouwen en nogmaals als er met gelijke mate gehandeld wordt bij soortgelijke aanvragen en er geldt een groen licht vanuit de bibop dan zijn wij voor dit soort zaken.

 

 

6.9

De bestuursrapportage geeft aan waar van de begroting wordt afgeweken en we zien dat de reserves worden aangesproken hetgeen kan mits het geen potverteren wordt en dat zal de toekomst uitwijzen.

Wat wij vreemd vinden is dat u de uitgaven voor jeugd en wmo enorm bij plust en dan doet voorkomen dat dit de volgende jaren minder wordt. Gezien de nood onder de inwoners geloven wij daar niks van of u wilt voorzieningen afbreken of niet meer toekennen en dat zou een slechte zaak zijn. We volgen kritisch deze lijn en kunnen met deze rapportage instemmen.

 

6.11 De samenwerking van gemeenten die vervoer mogelijk maakt van deur tot deur voor inwoners met een beperking is goed en verdient een compliment. 

Het gevaar zit echter bij een tekort aan chauffeurs en vandaar weer onze oproep als LBL aan het college om via betere buren en de re integatie werkzaamheden ervoor te zorgen dat ook wij chauffeurs opleiden zodat vervoer gegarandeerd blijft en mensen die werkloos zijn een leuke baan kunnen krijgen

 

 

7

De nota sport en beweegbeleid zou voor ons geen discussie stuk hoeven te zijn, De leuze bewegen is gezond en belangrijk voor iedereen is een open deur waar je niet tegen kunt zijn.

Zo kunnen we nog wat nota’s verzinnen.

-       Muziek verbindt en maakt blij

-       Cultuur verrijkt

-       Dansen maakt fit

Anders gezegd wij zijn niet gediend van algemene nota’s dus papier waarin staat wat je al weet.

Wat wij willen is dat deze raad vervolgens ook inspraak krijgt en dus ook de inwoners over wat gaat er nu gebeuren met dit papier, waar gaat het geld heen, voor wie is het bedoeld en welke keuzes maak je dan.

 

U noemt dat uitvoering ik noem dat politiek en beleid, juist de hoe vraag is interessant en niet dit soort papieren tijgers.

Kadernota’s zijn blijkbaar een alibi voor deze coalitie om het college een vrijbrief te geven en geld uit te geven zonder inhoudelijke inbreng van de raad en controle daarop.

We zaten dat eerder bij de veiligheidsnota en nu weer in deze sportnota en wij vinden dit een gemiste kans om juist via discussie en inspraak te komen tot beter beleid en vooral een betere praktijk.

 
Artikel 43 vragen

 

Brief 30 laadpalen

Bent u het met ons eens dat in het kader van de geest van de omgevingswet enkel een publicatie op overheid,nl bij dit soort ingrijpende besluiten onvoldoende is en dat de gemeente en daarmee de inwoners de regie moeten behouden en niet een firma met winstbejag als Vattenfalt

 

Er zijn dus nu op sommige plekken parkeerproblemen omdat de laadpalen reeds geplaatst zijn zonder dat een bewoner een electro auto heeft, dat is toch slecht

En vandaar de vraag waarom in dat soort gevallen de vergunning niet opgeheven kan worden in het belang van de inwoners

 

 

Brief 37 Emmastaete

 Tot verbazing en schrik kregen bewoners van het focus project en de aanleunwoningen een schrijven met de mededeling dat vincio hun huurappartementen te koop aanbiedt.

U stelt dat u geen rol hjad maar wel de weet van deze verkoop, dus was u toch betrokken en is het vreemd dat u de verkoop niet tegengehouden heeft, waarom niet?

Nu wordt een huurcomplex mogelijk opgedeeld over vele kopers en beleggers en hebben de kwetsbare ouderen of gehandicapten dadelijk te maken met beleggers of eigenaren die de zorgcomponent weinig zal interesseren.

 

U stelt verder er vernadert niets. Maar na koop als een bewoners vertrekt of overlijd is er wel een zorgwoning minder en bij focus kan dat leiden tot het eindigen van hun project daar er minimaal een aantal huurflats moet zijn en 1 flat voor

De verzorging om de kosten betaalbaar te houden, dus klopt uw antwoord in deze wel?

 

Verder vragen we u ga ingesprek met bewoners en dan zie ik nergens ja dat doen we staan, waarom doet u dit niet?

 

Dan blijft onbeantwoord hoeveel subsidie is verstrekt destijds aan de Voorzorg voor de bouw van dit zorgcomplex want aan die subside zeker voor focus zaten wel duidelijke voorwaarden, graag zie ik die stukken en de bedragen daarmee gemoeid tegemoet

 Raadsvergadering 9 mei 2023

Het was een vreemde gemeenteraad deze keer, met een geïrriteerde voorzitter (burgemeester) en heel veel woorden over veiligheid en communicatie. Maar met woorden alleen kom je er niet toch.
Voor ons is communicatie geen “beleid”, maar doen wat je zegt en uitleggen wat je doet in taal die voor iedereen te begrijpen is en dat blijven we doen.
 
Onze lijst vroeg tijdens het vragenuur voor daden in plaats van mooie woorden als het gaat om de veiligheid van de kruispunten aan de Maastrichterstraat waarbij de kans te groot is, dat je als automobilist een fiets raakt. U wordt op uw wenken bediend, was het antwoord van de wethouder, dus houdt de zaak in de gaten de komende weken! We willen de verbeteringen namelijk zien want belofte maakt schuld.

Wat betreft de werkvoorziening oostelijk Zuid Limburg, de WOZL, zien de financiële cijfers er goed uit, omdat het Rijk niet meer bezuinigt, maar als Lijst Brunssum Lokaal vroegen we opnieuw aandacht voor mensen met een  arbeidshandicap die niet aan de bak komen bij gewone werkgevers en ook te weinig bij de overheid.
De WSW is afgeschaft, dus de sociale werkvoorziening, sinds 2015 voor nieuwe gevallen.
Sinds die tijd staan mensen noodgedwongen aan de kant met een minimale uitkering en dat is schandalig!
Hier ligt een rol voor de gemeenten in samenwerking met de WOZL, is onze mening.

Ook de cijfers van de sociale dienstde ISD BOL zijn positief, maar als Lijst Brunssum Lokaal maken wij ons zorgen over de loskoppeling van de sociale dienst en Betere Buren als het gaat om inwoners die geholpen worden met het vinden van een betaalde baan. 

Zo zijn er toch weer twee loketten ontstaan waar je je verhaal moet doen en ook over begeleiding en talent gebruik bij Betere Buren horen we klachten.

Inwoners hebben het idee dat mensen te lang in een traject gehouden worden en er te weinig bezien wordt wat mensen individueel willen of kunnen leren.
Slechts een aanbod voor logistiek is te mager en de ervaringen van inwoners die Betere Buren willen gebruiken voor de invulling van een mantelzorgcompliment bevestigen de mening dat er te weinig variatie is in werktrajecten bij Betere Buren.
Dat moet dus beter is ons advies aan het college en het lijkt ons verder een goed idee om ook in Brunssum te starten met garantiebanen zoals dat ook in andere gemeenten oplossingen biedt voor werklozen.

Veiligheid en de rol van de politie riep heel veel vragen en discussie op en volgens ons geldt dat de dikke nota snel in de boekenkast kan verdwijnen want zonder mensen in dienst geen veiligheid op straat.
 
Ons land is namelijk kapot bezuinigd onder de VVD en PvdA tijdens Rutte 2 en dat kostte onder andere 2000 vacatures bij de politie en de gevolgen zijn elke dag duidelijk te zien.
 
“De criminelen heersen”, zo bevestigt burgemeester Penn van Maastricht, want de veiligheid van de inwoners is niet te garanderen zo blijkt steeds weer of het nu gaat om handgranaten, bedreigingen of geweld.
 
Terwijl we veel geld uitgeven aan oorlogsmateriaal komt de politie en daarmee de burger er slecht vanaf.
Onze lijst heeft respect voor al die politiemensen die elke dag weer gemotiveerd hun werk doen ondanks onderbezetting, reorganisaties, personeels- en zelfs materiaal tekort, maar enkel meer budget, meer personeel en beter loon kunnen de veiligheid op straat terug brengen en dat is een regeringstaak en niet voor een gemeenteraad.
 
Tja en dan was er het beleidsstuk communicatie...
 
Als het aan onze partij had gelegen was dit ambtelijk stuk niet behandeld in deze raad en we stemden ook tegen de nota.
Immers, stukken in de raad zijn er enkel voor inwoners. Mensen moeten zich kunnen herkennen, maar dit stuk was niet fatsoenlijk te lezen.
 
Communicatie voor een gemeente moet iets voor en met de inwoners zijn en niet eenzijdig een plan vanuit het gemeentehuis.
Communicatie is allereerst luisteren en dan pas zenden en draait om duidelijkheid, begrijpbare taal en is ook non verbaal van groot belang
 
Slechte voorbeelden in de gemeente over communicatie zijn volgens onze achterban:

 • De aanleg Maastrichterstraat
 • Wachtlijsten bij de wmo en jeugd
 • Vergunning beleid dat niet eenduidig is
 • De website
 • De centrale hal of spreekkamers bij isd bol
 • Beschikkingen die niet te lezen zijn en helaas dat geldt ook voor raadsstukken

Of zoals een bezoeker van de openbare vergadering het zei: Het lijkt wel of de gemeente chinees praat terwijl de inwoners dialect verwacht.
 
Voor de lijst Brunssum lokaal staat de inwoner centraal en is de gemeente als apparaat daaraan dienend en dat vergt dat je voor een communicatieplan eerst eens de straat op gaat, de wijk in en vraagt inwoners wat wil jij en wat vindt jij dat er moet gebeuren en dat is dus niet gebeurd.
 
Niet alles is uiteraard slecht, denk aan de volgende zaken:
 

 • de Gacebookpagina van de gemeente
 • de straathoeksessies van wijkteams
 • de brief over bereikbaarheid met telefoonnummers van instanties
 • het boekje de help hulp
 • het contact met de jeugd in het skatepark
 • de bezoeken als je 60 jaar getrouwd bent
 • de app mijn overheid.nl

En daarom gaven we ook tips:

 • Begin opnieuw met communicatiebeleid en begin bij de inwoners in de wijk, laat die aan het woord en luister
 • Gooi dit stuk weg
 • Zorg enkel voor geschreven stukken in begrijpbare taal
 • Leer van de teloorgang van samen aan zet
 • Betrek inwoners bij de opzet van een site voor en door inwoners
 • Betaal huis aan huisbladen enkel als ze ook alle deuren voorzien van de gemeentelijke informatie
 • Denk aan verschil van jong en oud zeker als het gaat om de sociale media
 • Maak een mijn brunssum overheid app 

De burgemeester beloofde al die tips mee te nemen, maar gerust zijn we er niet op, want de raad mag niet oordelen over uitvoeringsplannen werd al mee gedeeld...

Naast de raadstukken vroegen wij ook aandacht voor de vervuiling die uitgaat van de Awacsbasis en onder meer het drinkwater bedreigt. De watermaatschappij zal de zaak kritisch volgen en metingen verrichten werd beloofd.

En over veiligheid gesproken in de Rumpenerstraat werden weer twee drugslaboratoria ontmaskerd en het lijkt de straat te worden met vreemde investeerders. Doe er wat aan college was ons verzoek, want in het recente verleden hebben goede investeerders zich gemeld en je kunt ook als gemeente panden kopen. Maar helaas ,de wethouder gaat studeren op de zaak en komt met een integraal stuk wat dat ook moge zijn. Tegen die tijd zijn de panden allemaal in handen van derden en heb je het nazien is ons mening.

Lijst Brunssum Lokaal jouw partij, 100% Brunssum

Raadsvergadering 21 maart 2023

En nu de raadsvergadering van 21 maart, die een vreemd verloop kende.
Want waarom mag u als burger als inwoner en daarmee ook belanghebbende bij de gemeentekas niet weten wat partijen zeggen over het centrumplan?
Wij stelden als partij voor om dit agendapunt openbaar te behandelen maar kregen slechts steun van de  BBB Lijst Palmen.
Terwijl inmiddels iedereen weet dat er flats komen voor de hogere inkomens, groen en winkels worden afgebroken.
Wij stellen als Brunssum Lokaal echter dat alleen woningen en groen niet leiden tot een beter centrum er moet ook iets te doen zijn en ook voor de jeugd. De bowlingbaan, een cinema het zou meer beleving geven en dat is hard nodig want een groot deel van het centrum is nu een spookstad.
 

Weet u nog de maar liefst 5,5 miljoen euro die de gemeente betaalde aan de provincie voor de aankoop van de Mourik groeve? Een aankoop zonder eigendom in oktober, maar de wethouder had er een goed gevoel bij… en zou in januari terug komen met een strak plan zodat wij met zijn allen weten wat we nu terug krijgen voor al dat geld. Helaas men is nog aan het verdiepen en dat stelt ons niet gerust want zo ga je niet om met veel geld dat feitelijk de burger ten goede moet komen.
 
 Verduurzaming oftewel hoe moet dat met gasloos?
Met de aanleg van een stroomkabel nabij het Terca terrein wordt de komst van een zonnepanelenweide mogelijk. Dat is goed nieuws als de inwoners dan ook profiteren van de opbrengsten, maar daar had het college nog geen antwoord op en dus blijven we deze zaak kritisch volgen want gasloos moet geen kreet worden maar vooral betaalbaar blijven!
 
Sociale werkplaats
De werkvoorziening Oost Zuid Limburg en het Werkgeversservice Punt de WOZL en WSP voeren het restant beleid uit dat over is van werk voor mensen met een arbeidshandicap, de zogeheten Wet Sociale Werkvoorziening die in de bezuinigingsdrang van VVD en PvdA in 2015 beëindigd werd voor nieuwe mensen. De vrije markt  zou het regelen en vanaf 2015 is er dus geen instroom meer van mensen met een arbeidshandicap. Ze moeten het zelf uitzoeken en in de praktijk zijn er maar weinig banen voor deze groep. Dan ben je met een beetje pech de rest van je leven aangewezen op de bijstand en dat is een slecht perspectief. Voor die groep vroeg onze Lijst Brunssum Lokaal aandacht, want mogelijk kan de WOZL hun wel helpen als de gemeenten de krachten bundelen.
Iedereen hoort erbij toch?
 
Nieuwbouw voetbalvereniging de Leeuw
Via Facebook bereikte ons enige jaren geleden een oproep om de status van de huidige accommodatie te gaan bekijken en het college in de vorige periode deed dat ter plekke.
Het was voormalig wethouder Jo Mertens met verstand van bouwzaken die al snel tot de conclusie kwam dat er veel fout was aan de gebouwen zoals bij de fundering. Vervolgens is er veel gepraat en onderzocht over renovatie of nieuwbouw en het raadsstuk ging voor nieuwbouw.
 
Wat verandert is in die jaren is het prijskaartje dat eraan vast zit
Was dat eerst een miljoen euro, inmiddels is dat 2,5 miljoen en niet omdat er gouden kranen gebruikt worden maar door de prijzen van bouwmaterialen en de duurzaamheidswensen en eisen.
 
Dat is een enorm bedrag en daarom mag je als gemeente ook eisen stellen.
Wat ons betreft is dat dit inhoud dat deze accommodatie ook te gebruiken moet zijn voor de buurt als de voetbalclub er geen gebruik van maakt.
Verder vinden wij het van belang dat de gemeente afschrijft en niet alleen op dit gebouw maar voor alle accommodaties zodat je niet afhankelijk bent van het bestuur of de gemeentekas, maar dat er bij vervanging geld voorradig is en dat geldt niet alleen voor de Leeuw maar ook voor een skatepark, een sporthal en dergelijke.
 
Verder betekent deze keuze ook dat de vereniging niet kan blijven groeien we kiezen nu voor deze investering en daarmee leg je je vast voor 40 jaren en dat kan betekenen dat er geen uitbreiding meer mogelijk is en een ledenstop ingevoerd moet worden.
2,5 miljoen investeren is ook vooruitkijken.
 
Tenslotte zij opgemerkt dat elke schijn van vriendenpolitiek vermeden is en moet worden en dat er gelijke monniken gelijke kappen moet gelden ook bij accommodaties van andere verenigingen in de toekomst.
Dus geen nieuwe ronde kunstgrasvelden bijvoorbeeld.
 
De Lijst Brunssum Lokaal gunt de vereniging veel plezier en sportiviteit, maar dat geldt voor alle clubs en we hopen dat de accommodatie ook goed gebruikt gaat worden door de buurt want dat is met dit bedrag meer dan gerechtvaardigd.

Artikel 43 vragen wat is dat?
 
Dit artikel maakt het mogelijk dat raadsleden zaken schriftelijk aan de orde kunnen stellen die zij van belang vinden en die niet op de raadsagenda staan.
De lijst Brunssum Lokaal volgt daarbij de noden van de inwoner en luistert naar wat mensen willen in Brunssum en we hebben veel vragen gesteld de laatste tijd. De antwoorden zijn echter niet altijd even duidelijk en vandaar dat we zaken in de raad aan de orde stelden:
 
Brief 12 gaat over de inzet van een energie coach.
In tegenstelling het antwoord van het college worden mensen niet gelijk behandeld en dat is slecht.
Er werd een bon met een QR code verstrekt ter waarde van 250 euro, maar er zijn voldoende mensen die geen mobieltje hebben die dat kan verwerken en dat geeft ook de kloof aan tussen beleidsmakers en de burger die het aangaat
Een simpele kaart als Brunssum welkom was dus beter geweest
Want de mensen die geen QR code kunnen verwerken kunnen alleen met een energiecoach naar de woonwijzerwinkel en dus niet naar de gamma of praxis die een breder en ook goedkoper aanbod hebben.
 
In brief 11 vragen wij of het college een aanvraag gaat indienen voor particuliere woningbezitters in het kader van het huisvestingsfonds zodat programma’s in Schuttersveld en Noord bijvoorbeeld breder kunnen worden opgepakt.
En dan luidt het antwoord dat Parkstad aan zet is maar dat geeft geen antwoord op de vraag wat het college van plan is.

Brief 9 van onze Lijst over de noodzaak van een piket dienst voor de  BOA en een deugdelijke uitrusting voor deze medewerkers werd wel positief ontvangen en dat is hard nodig gezien de schaarste bij de politie,
 
Het gebeuren in het SCHUTTERSPARK was voor ons verder aanleiding in actie te komen want nog steeds worden daar ondernemers niet gelijk behandeld en staan er afzettingen die er niet thuis horen.
 Een nieuw bestemmingsplan en betere handhaving moeten deze zaken in de toekomst voorkomen want aan 6 ton subsidie voor een laan heb je niks als het park voor de rest een weeskind blijft.
 
 MIJNWATER is een verder lopend hoofdpijn dossier voor veel huurders van Weller gezien de onbetaalbaarheid, de slechte werking, onduidelijke rekeningen en het uitblijven van steun van de gemeente aan de huurders bij hun gerechtvaardigde eisen. Als dit een vorm van gasloos is dan is het een foute en een te dure dat is helder.
Het college toonde begrip maar slechts als bewoners zich verenigen en druk uitoefenen zal er verandering komen en onze |ijst steun bewoners daar actief in. Geen woorden maar daden!
 
Dan sluiten we af met een bizarre herstemming over het NAVO feest.
In de vorige raad was het 10-10 rondom de subsidie aan een Navo feest. Onze Lijst is daartegen omdat er geen jubileum was en de Navo genoeg geld heeft voor feesten en andere zaken. Na de vorige raad liet de Navo dan ook weten geen gebruik te maken van subsidie en zelf alles te organiseren, maar toch stemden nu 11 raadsleden van Borger, PvdA, SP en VVD VOOR deze uitgave terwijl reeds bekend was dat er geen feest komt….. Dat komt dus omdat er een bank voor de veteranen voor 20.000 euro in dit voorstel stond die blijkbaar moet en zal komen. Bizar want een school schenkt gratis een bank ter nagedachtenis aan wijlen ambtenaar  Zef Hendriks, die het verzet hielp in de Tweede Wereldoorlog. Een bankje voor weinig geld en een bank van maar liefst 20.000 euro in deze tijden. Het blijft meer dan vreemd en voor ons overbodig. Onze lijst vrind het ook niet passen dat raadsleden die tevens bestuurslid zijn van de veteranen ,mee stemmen. Dat wekt de schijn van belangenverstrengeling.
 
 

Raadsvergadering 20 december 2022

Op 20 december vond de laatste gemeenteraad van dit jaar plaats. Er was weinig discussie toegestaan omdat de meerderheid koos voor afhandelstukken en geen bespreekstukken. 

Onze stemverklaringen waren echter duidelijk: 

-          er ligt een nieuwe integriteitsnota voor. Maar niet integer handelen door een VVD lid in februari werd door de meerderheid van de raad afgedaan als een leerproces ondanks 6500 euro schade voor de gemeente. En een onderzoek naar de vreemde gang van zaken rondom het afscheid van de gemeentesecretaris wordt geblokkeerd door PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA. Hoezo een integer bestuur, denkt de burger dan en dat klopt. Nota’s leveren geen betere wereld op, integer ben je of niet. Het Europees parlement is wat dat betreft een duidelijk voorbeeld. 

-          Als je noodgedwongen in de bijstand belandt krijg je te maken met de participatie verordening. Wij pleiten voor maatwerk want iedereen heeft talenten. Dus geen dwang of onzinnig werk, maar een echte toeleiding naar passend betaald werk. 

-          Welstandbeleid moet eerlijk zijn en te volgen voor burgers en niet afhankelijk van enkel ambtelijke wensen zo stelden we bij de verlenging van het contract van de stadsbouwmeester. 

 

Als bespreekstuk kwam de afhandeling van de buitenring aan de orde in de zin dat de gemeente grond terug krijgt van de provincie met een gewijzigde bestemming. Lijst Brunssum Lokaal vindt een onderzoek naar de buitenring op zijn plaats gezien tientallen miljoenen overschrijding en valse beloften met betrekking tot economische groei. Zo herinnert zich iedereen het fabeltje Nature Wonder World  nog waarbij duizenden banen beloofd werden door de VVD, PvdA, Lijst Borger en CDA. Niks van dat alles dus. Windmolens met goedkope stroom voor heel Brunssum op de Oostflank zouden in deze tijden juist realistisch en noodzakelijk zijn. 

Een reactie van het college bleef uit. 

 

Tenslotte vroegen wij aandacht voor het rapport dat aan toont dat de provincie slecht toeziet op overlast gevende bedrijven en dat weten we uit ervaring gezien het lankmoedig opreden van de RUD bij de vliegenoverlast. Dat blijkt nu weer bij klachten van burgers over stof, stank en geluidsoverlast van mogelijk de steenfabriek waarbij de RUD doodleuk beweert geen klachten te kennen en weigert in gesprek te gaan met burgers. Het college is vertegenwoordigd in het bestuur van de RUD en zal later reageren. 

Wij houden de vinger aan de pols want voorkomen van overlast is beter dan genezen. 

Raadsveradering 29 november 2022

Burgemeester
Inzake de procedure rondom het gedwongen afscheid van de gemeentesecretaris hadden we 17 pagina’s met vragen gesteld over al dan niet bevoegd en rechtmatig optreden van de burgemeester met het verzoek deze vraagstelling ook voor te leggen aan de gouverneur of ministere omdat de meningen in deze haaks op elkaar staan. 

Helaas het college vindt dat niet nodig en aldus wordt ook deze zaak vervolgd.   

Zwemmen
Een oproep om blindelings geld op tafel te leggen voor een parkstad buitenzwembad kan onze steun niet krijgen want een blanco check is altijd fout.

Wel is samenwerking van belang  in de regio zeker gezien de stijgende temperaturen en de vraag naar buiten zwemmen.

Voor Brunssum Lokaal geldt dat onze voorkeur uitgaat naar verbetering van de Bronspot zeker omdat schoolzwemmen mogelijk moet blijven!

Maak een pui die je kunt open maken in combinatie met een ligweide en je hebt voor Brunssum een mooie oplossing die buiten en binnenzwemmen verbindt is onze stelling en het college

Beloofde die mogelijkheid te onderzoeken en in maart volgend jaar met een plan te komen.

ISD (sociale dienst)
Mooie woorden staan er vaak in beleidsplannen,  maar daar kun je niet van leven stelden we. 

Een uitkering en het minimumloon zijn feitelijk te laag om rond te komen zeker in deze barre tijden. Dat is een gevolg van regeringsbeleid of wanbeleid, 

maar met een gemeentelijke sociale dienst kunnen mensen in nood wel geholpen worden met regelingen, voorschotten en uitkeringen zonder al te veel bureaucratisch gedoe en lange wachttijden. 

Daarom benadrukten we een samenwerking tussen de sociale dienst, de Wmo, maatschappelijk werk en team jeugd in 1 loket zodat de burger niet elke keer opnieuw zijn verhaal moet vertellen. 

Maatwerk en hulp in plaats van ja maar daar gaat het om. 

Ook spreekuren in de wijken kunnen in deze helpen. 

Via ons ombudswerk als Lijst Brunssum Lokaal krijgen we in ieder geval nog teveel klachten in deze.

Mijnwater
Naast de St Josefkerk in de Oelhoven-Egge verrees plots een lelijk bouwwerk van mijnwater zonder enige informatie voor de omwonenden en met overlast van geluid en dergelijke. 

Vreemd omdat de bezwaarprocedure nog loopt en bewoners dus bezwaar kunnen indienen! Waarom wacht het college dus niet met realisatie na afweging van alle belangen? 

Weliswaar beloofde wethouder van Leusen met de bewoners te gaan praten maar communicatie vooraf is uiteraard beter. Voorkomen van problemen is beter dan reparatie. 

 

Deze installatie is trouwens een bewijs dat de techniek die mijnwater levert blijkbaar niet voldoet en we hebben als Brunssum Lokaal evenals bij de begroting het college opgeroepen te praten met bewoners die afhankelijk zijn   

van mijnwater en klagen over kou in de winter en hitte in de zomer. En uiteraard de financiën gezien de  flinke voorschotten en soms enorme naheffingen die geen vertrouwen geven en die wonen onbetaalbaar maken! 

Bewoners hebben we geïnformeerd over hoe bezwaar te maken en ook inzake betaalbaarheid blijven we actief. 

Begroting 2022 (1 november)

 Afgelopen dinsdag vond het begrotingsdebat plaats in Brunssum. 

Als Lijst Brunssum Lokaal vroegen we aandacht voor alle burgers, verenigingen en ondernemers die in nood raken door de belachelijke energie en andere gestegen prijzen. Een crisisfonds wordt nu opgericht, zodat we burgers kunnen helpen naast de maatregelen die het rijk onderneemt. Een belangrijke druppel op een gloeiende plaat. 

Verder is onze oproep om te komen tot een jongerencentrum overgenomen, want als de jeugd de toekomst heeft moet je ze niet overal weg jagen maar ook een plek bieden. 

Qua duurzaamheid en betaalbaarheid wordt onze oproep voor een eigen gemeentelijke energiebedrijf gesteund en de raad sprak zich unaniem uit op ons verzoek tegen de komst van een kernenergiecentrale in 

Oost, waar de provincie mogelijk haar zinnen zet. 

Wederom herhaalden we verder dat je betrouwbaar moet zijn in de politiek en dat betekent beloftes nakomen en niet na de verkiezingen enkel kiezen voor de pluche of de macht. Tenslotte gaat meer dan 50% van de mensen niet meer stemmen omdat er niet geluisterd wordt naar de gewone mensen en de politiek toch te vaak op baantjesjagerij of zakken vullen lijkt. Triest maar waar en daar doen wij in ieder geval niet aan mee.

Klik hier voor ons hele betoog welke wij tijdens de vergadering hebben ingebracht